×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2020 – juni 2021

Fjärde kvartalet (april – juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 13,8 procent och uppgick till 3 672 MSEK (3 227). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 10,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 329 MSEK (334).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 280 MSEK (279). Jämförelsestörande poster var -14 MSEK (0).
 • Periodens resultat uppgick till 180 MSEK (179).  
 • Resultat per aktie var 1,70 SEK (1,70) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 1,90 SEK (1,95) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 8,5 procent och uppgick i genomsnitt till 90 032 (82 999) under fjärde kvartalet. Justerat för förvärvet av Swedish Education Group var tillväxten 5,4 procent.
 • Gradvis har verksamheten återgått till normalt då distansundervisning har trappats ner vilket inneburit att tidigare inställda aktiviteter till viss mån har kunnat genomföras.

Helår (juli 2020 – juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,7 procent och uppgick till 13 340 MSEK (12 271). Den organiska tillväxten, inklusive mindre tilläggsförvärv och exklusive valutaeffekter, var 8,1 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 169 MSEK (973).
 • Justerat rörelseresultat, rensat för jämförelse-störande poster och IFRS 16, uppgick till 934 MSEK (728). Jämförelsestörande poster var -8 MSEK (36).
 • Periodens resultat uppgick till 594 MSEK (431).
 • Resultat per aktie var 5,62 SEK (4,09) efter utspädning. Resultatet per aktie justerat för effekter av IFRS 16 var 6,52 SEK (5,21) efter utspädning.
 • Antalet barn och elever i för-, grund- och gymnasieskola ökade med 6,5 procent och uppgick i genomsnitt till 87 823 (82 433) under perioden. Justerat för förvärvet av Swedish Education Group var tillväxten 5,0 procent.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,75 SEK (1,50) per aktie för verksamhetsåret 2020/21.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Verksamhetsåret 2020/21 blev ur många perspektiv AcadeMedias bästa och stabilaste år hittills. Trots många utmaningar i omvärlden är kvalitetsresultaten bra, tillväxten stark och den ekonomiska utvecklingen god. Antalet elever i skolsegmenten ökar stadigt, ökningen blev i år hela 6,5 procent och 8,5 procent i fjärde kvartalet. AcadeMedia har stärkt sin position som det ledande utbildningsföretaget.

I det fjärde kvartalet har vissa tidigare inställda aktiviteter genomförts och ett lägre semesteruttag medförde högre kostnader. Sammantaget var kvartalets resultat i linje med föregående år. Sett till helåret 2020/21 har omsättning och rörelseresultat utvecklats positivt och vi når våra finansiella mål.  Den främsta förklaringen till resultatförbättringen är den ökade efterfrågan på vuxenutbildning. Vår verksamhetsmodell har stått sig stark i denna omtumlande tid och vi har kunnat fortsätta jobba strategiskt med förvärv och organisk tillväxt i vår kärnverksamhet. Även framåt kommer dessa områden att prioriteras.

Pandemins påverkan har varit betydande för den dagliga verksamheten, men förhoppningen är att det nu klingar av och vi planerar för normal verksamhetsstart till hösten. Samtidigt kommer konsekvenserna av pandemin att märkas under lång tid. I Sverige ser vi en ökad psykisk ohälsa bland unga, och det finns en osäkerhet när det gäller elevernas faktiska kunskapsinhämtning, två frågor som vi i utbildningssektorn kommer att behöva arbeta med under lång tid framöver. Jag är tacksam över att vi har medarbetare med hög kompetens och stor förmåga att ta sig an dessa uppgifter, och över att vi har de ekonomiska förutsättningarna att agera. Pandemin har påverkat den operativa verksamheten i samtliga länder, men den ekonomiska påverkan har varit begränsad.

Vuxenutbildningen har aldrig stått starkare
Verksamhetsåret som gått har varit mycket starkt för vårt vuxenutbildningssegment. För drygt ett år sedan började många delar att falla på plats – en relativt ung avtalsportfölj och högt söktryck inför höstterminen, samtidigt som olönsamma avtal höll på att fasas ut. Vi kunde också konstatera att ytterligare satsningar på vuxenutbildning var nära förestående. Redan före pandemin upplevde vi en ökande efterfrågan på våra tjänster, drivet av arbetsmarknadens kompetensbrist. Den snabbt stigande arbetslösheten i spåren av pandemin ökade efterfrågan ytterligare. Det har gjort att vi har haft fler deltagare inom våra vuxenutbildningar än vi räknat med. Platserna har varit fler, liksom fyllnadsgraden. Vi står nu i en situation med en stark och fortfarande relativt ung avtalsportfölj samtidigt som vi inte har några större omförhandlingar eller upphandlingar att ta hänsyn till de kommande två åren. Arbetsmarknaden förbättras nu och fler av våra deltagare kommer att gå till jobb. Även om det kan påverka volymerna är behovet av omställning fortsatt stor. Under pandemin har vi även stärkt vår position som den ledande online-utbildaren, en position som vi siktar på att behålla och förvalta.

Förskolor och skolor återgår till normal verksamhet
Verksamheterna i Sverige och Norge har i stort sett varit öppna under året även om mycket av undervisningen på våra gymnasier och en del av våra högstadier bedrivits på distans. Det har varit påfrestande för många och ett antal aktiviteter som sker under ett vanligt läsår har fått skjutas på tiden eller ställas in. Detta medförde lägre kostnader under verksamhetsårets andra och tredje kvartal. Under det fjärde kvartalet har vissa corona-direktiv ändrats vilket bidragit till att tidigare uteblivna aktiviteter i viss grad har kunnat genomföras. Vi har också kunnat genomföra underhållsarbete som förbättring av utomhusmiljöer inom både förskola och grundskola för att ytterligare stärka vår position inför framtiden, vilket fått bäring på resultatet.

I Tyskland vänder det nu
I Tyskland har pandemin satt vår verksamhet under press då samhället påverkats av olika grader av nedstängningar. Våra nystarter har försenats och det har varit svårare att rekrytera personal då många har avvaktat med att byta jobb. Vi ser nu en vändning och kapacitets-utnyttjandet har förbättrats under årets sista kvartal jämfört med förgående år. För helåret kommer kapacitetsutnyttjande vara 90,1 procent, vilket är högre än 2019/20 (89,7), men något lägre än 2018/19 (90,2). Behovet av förskoleplatser i Tyskland är fortsatt mycket stort.

18 nystarter planerade verksamhetsåret 2021/22  
Antalet elever har under året ökat med 6,5 procent dels som ett resultat av förvärv, dels nystarter och organisk elevtalsökning. Totalt öppnade vi 17 nya enheter under året. I Sverige har hela friskolesegmentet växt och det går nu fler barn och elever i en fristående skola än någonsin tidigare.

Tillväxtpotentialen är fortsatt god, med ett kraftigt underskott av förskoleplatser i Tyskland och en fördelaktig demografisk utveckling inom gymnasiesegmentet. Även om vi förväntar oss en avmattning inom vuxenutbildningssegmentet det kommande året medför reformeringen av arbetsförmedlingen och deras arbetsmarknadstjänster nya möjligheter. Som tidigare kommunicerat närmar vi oss denna nya marknad med viss försiktighet, då osäkerheten i Arbetsförmedlingens prognoser är stor.

Den organiska tillväxtplanen är väl definierad med fokus på förskolor i Tyskland och den svenska gymnasiemarknaden. Verksamhetsåret 2021/22 ser vi fram emot att öppna dörrarna till 18 nya enheter, tre gymnasieskolor i Sverige och 15 förskolor i Tyskland. I början av verksamhetsåret 2021/22 förvärvades också en grundskola med en integrerad förskola med 175 elever.

Blickar vi än längre fram till 2022/23 kommer bygget av två toppmoderna gymnasiecampus i Stockholm att stå färdiga liksom en ny grundskola i Örebro. Det finns alltså stor tillväxtpotential i vår verksamhet. Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar av hög kvalitet kommer alltid att efterfrågas.

Preliminära elevtal för hösten 2021
Preliminära elevtal för hösten 2021 visar en sammantagen genomsnittlig elevtillväxt på cirka 7 procent för våra tre skolsegment till cirka 91 600 barn och elever. Närmare 16 000 av dessa går i första årskursen på gymnasiet. Det är roligt att så många visar oss detta förtroende och vi ser fram emot att följa dem alla under deras skolgång.

Marcus Strömberg
VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ)

Presentation av rapporten

Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE: +46 8 566 426 95
UK: +44 3 333 009 273
US: +1 646 722 4956

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2021

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via:
https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/.

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tisdagen den 31 augusti 2021 kl 08:00.