×
 

AcadeMedias bokslutskommuniké juli 2018 – juni 2019

Fjärde kvartalet (april – juni 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 5,6 procent och uppgick till 3 162 MSEK (2 993). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv var 5,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 30,5 procent till 218 MSEK (167). Jämförelsestörande poster i perioden uppgick till -14 MSEK (-40). Justerat rörelseresultat var 232 MSEK (207).
 • Periodens resultat uppgick till 148 MSEK (111).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 425 MSEK (376).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet ökade med 4,9 procent och uppgick till 79 994 (76 233).
 • Resultat per aktie var 1,41 SEK (1,05) före utspädning och 1,41 SEK (1,05) efter utspädning.
 • Från och med första juli 2019 samlas förskolorna i ett segment för att bättre tillvarata tillväxtmöjligheter.

Helåret (juli 2018 – juni 2019)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent och uppgick till 11 715 MSEK (10 810). Den organiska omsättningstillväxten inklusive tilläggsförvärv uppgick till 4,4 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 2,1 procent och uppgick till 635 MSEK (622). Jämförelsestörande poster uppgick till 1 MSEK (-48). Det justerade rörelseresultatet var 634 MSEK (670).
 • Periodens resultat uppgick till 431 MSEK (430).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 684 MSEK (928).
 • Genomsnittligt antal barn och elever exklusive vuxensegmentet uppgick till 79 493 (73 366) under perioden, en ökning med 8,4 procent.
 • Resultat per aktie var 4,09 (4,30) SEK före utspädning och 4,09 (4,29) efter utspädning.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,25 SEK (0) per aktie för verksamhetsåret 2018/19.

Den fullständiga rapporten kommer att göras tillgänglig på https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ 

Kommentarer från VD och koncernchef Marcus Strömberg

Fjärde kvartalet 2018/19 ökade rörelseresultatet betydligt jämfört med föregående år. För- och grundskolesegmenten visade en stabil förbättring av fjärde kvartalets resultat, vilket gjorde att den justerade EBIT-marginalen för helåret landade på 4,8 procent. Gymnasiesegmentet hade ett starkt år med högre marginaler, även om fjärde kvartalet var svagare än föregående år. Vuxenutbildningssegmentets resultat var mycket bättre det här kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Sammantaget har både resultat och marginaler för helåret förbättrats i de svenska skolverksamheterna. Vuxenutbildnings-segmentet befinner sig fortfarande i en omställningsperiod och segmentet internationell förskola ser en snabb tillväxt, i synnerhet i Tyskland. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 1,25 SEK (0) per aktie.

För- och grundskolorna förbättrar marginalerna 

För- och grundskolesegmentet har visat en stabil volymtillväxt om tre procent under året; en tillväxt som framför allt beror på fler elever på befintliga grundskolor. Ökningen av skolpengen för grundskolan har också bidragit positivt under 2019 (3,5 procent), medan ökningen av skolpengen för förskolor endast var 2,0 procent. Som nämnts i tidigare rapporter har vi även sett en stabilisering av personalomsättning och löneinflation.

Organisk volymtillväxt, stabila skolpengsökningar och minskad personalomsättning bidrog alla till högre marginaler för det här segmentet och är avgörande för att upprätthålla stabila och bättre marginaler framöver.

Den justerade EBIT-marginalen för fjärde kvartalet var 8,3 procent (7,0) och 4,8 (4,6) procent för helåret. Förbättringarna drevs framför allt av en starkare marginal i grundskolan, trots en viss försämring av marginalen för svenska förskolor.

Som tidigare har meddelats avyttrar AcadeMedia 12 förskolor den 1 juli 2019 för att i stället fokusera på kommuner och enheter med bättre potential för kvalitet och lönsamhet.  

Rekordår för gymnasiesegmentet  

Vi ser att 2018/19 blev ännu ett rekordår för gymnasiesegmentet, även om fjärde kvartalet innebar en del extra kostnader. Med nästan 35 000 elever är AcadeMedia klar marknadsledare bland de fristående gymnasieaktörerna. Marknadsandelen uppgår till cirka 36 procent av den fristående marknaden och nästan 10 procent av den totala marknaden.

Praktiska Gymnasiet, ett varumärke som tillkom med förvärvet av Vindora, står för en del av tillväxten, men merparten av tillväxten beror på att nya skolor har öppnats. Ytterligare fyra nya skolor öppnar i höst.

Stora årskullar driver behovet av fler gymnasieskolor. AcadeMedia har arbetat hårt för att säkra attraktiva lokaler för att bistå kommunerna med utbyggnad av kapaciteten. Framtida tillväxt har möjliggjorts genom undertecknandet av flera större hyresavtal för nya lokaler.   

Vuxenutbildningen har fortsatta utmaningar  

Inom vuxenutbildningen var det fjärde kvartalet betydligt bättre än föregående år, men resultatet minskade jämfört med föregående kvartal. Det beror främst på en normal, säsongsberoende minskning av aktiviteterna under sommaren.

Väsentliga kostnadsnedskärningar inom affärsområdet arbetsmarknadstjänster (Arbetsförmedlingen) har genomförts under kvartalet och löpande under året. Nedskärningarna har till största delen inneburit minskad personal och har även påverkat lokaler och andra resurser. Åtgärderna förväntas ge en positiv effekt på marginalerna år 2019/20.

Verksamheten inom kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskola har fortsatt visat bättre resultat än föregående år, men den pågående omvandlingen av Arbetsförmedlingen innebär även fortsättningsvis utmaningar på kort sikt. Vi hoppas emellertid att denna omvandling kommer att innebära nya möjligheter för AcadeMedia inom några år. Politikerna har nu gett Arbetsförmedlingen ett uppdrag att utveckla framtidens system för matchning av arbetslösa. De privata aktörerna ska få en utökad roll att rusta och matcha arbetssökande till de lediga jobben. Det nya systemet ska testas under 2020 och införas 2021. Arbetsförmedlingens uppgift blir att upphandla dessa tjänster. Som Sveriges ledande leverantör av vuxen-utbildningar ser vi stora möjligheter att lyckas ta en del av den här nya verksamheten. 

Segmentet internationell förskola 

Segmentet internationell förskola, som omfattar förskolor i Norge och Tyskland, är den snabbast växande delen av AcadeMedia. Omsättningen ökade med 11 procent under kvartalet och med nästan 17 procent för helåret. Tillväxten sker i huvudsak i Tyskland. Justerad EBIT förbättrades i båda länderna.

Förskolesektorn i Norge genomgår för närvarande förändringar vad gäller personaltäthet efter lagkrav som implementeras under det kommande året. I tillägg kommer ändrade aktuariella antaganden medföra en högre redovisad pensionskostnad i Norge nästa år. Sammantaget förväntas kostnaderna öka netto med cirka 35 MSEK för räkenskapsåret 2019/20.   

Nytt förskolesegment ska fånga tillväxt 

AcadeMedias marknadsanalys visar att förskolemarknaden i Europa kommer att växa. Flera länder har en låg andel små barn som går på förskola, vilket hämmar både landets inkomster och jämställdhet mellan kvinnor och män. I de nordiska länderna har vi haft pedagogisk barnomsorg för små barn i mer än 50 år och vi har utvecklat en särskild läroplan och pedagogiska processer som är utformade specifikt för att utveckla och förbereda små barn för nästa steg i deras utbildning. Därmed har AcadeMedia en god position för att ta del av och driva den här utvecklingen. AcadeMedia har beslutat att bilda ett segment som omfattar alla förskolor i Sverige, Norge och Tyskland, för att på bästa sätt tillvarata den här tillväxtmöjligheten. Som VD kommer jag inledningsvis att leda det här segmentet, men målet är att utse en permanent chef för förskolesegmentet under 2020.

Jag ser det här som en mycket spännande utveckling, eftersom jag tror att den kommer att innebära möjligheter att delta i en framtida omstrukturering och utveckling av den europeiska förskolesektorn. 

Förändring genom utbildning 

Förra kvartalet utvecklade AcadeMedias ledning en reviderad strategisk plan för de kommande fyra åren. Den här planen och missionen, som har fått titeln ”Change through Education” ska vara vår strategiska vägledning framåt. AcadeMedia fortsätter att stimulera innovation och att vara en dynamisk ledare i utbildningsbranschen. Vi känner stor tillförsikt till vår förmåga att skapa positiv förändring och utveckling, både för individer och för de samhällen där vi verkar.

Förslag till utdelning 

Fram till idag har AcadeMedias aktieägare tillskjutit kapital för att möjliggöra tillväxt och investeringar. Som ett resultat av den finansiella utvecklingen under året och stabila utsikter har styrelsen i AcadeMedia beslutat att föreslå en utdelning på 1,25 SEK per aktie. 

VD och koncernchef
AcadeMedia AB (publ) 

Kapitalmarknadsseminarium den 29 augusti 2019 

I samband med publicering av denna rapport anordnar AcadeMedia ett kapitalmarknadsseminarium med fokus på den snabbt växande europeiska förskolemarknaden. Seminariet startar 10:45 och kan följas live på, https://tv.streamfabriken.com/academedia-capital-market-seminar-2019

En inspelning av webbsändningen och presentationsmaterialet är tillgängliga på AcadeMedias web, https://corporate.academedia.se/

Presentation av bokslutskommunikén

AcadeMedia kommer klockan 09:30 idag hålla en webbsänd telefonkonferens där VD och koncernchef Marcus Strömberg samt CFO Eola Änggård Runsten presenterar rapporten.

För att delta i konferensen ringer du in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:
SE: +46 8 566 427 06
UK: +44 33 3300 9267
US: +1 833 5268 381 

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk: https://tv.streamfabriken.com/academedia-q4-2018

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/ Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 augusti 2019 kl 08:00.