×
 

AcadeMedias aktiekapital

Det totala antalet utestående aktier i AcadeMedia AB (publ) uppgick per den 31 augusti 2007 till 4.858.668 aktier, 351.614 aktier av serie A och 4.507.054 aktier av serie B. Den 30 september 2007 uppgick antalet aktier i AcadeMedia AB (publ) till 5.751.246 aktier, 351.614 aktier av serie A och 5.399.632 aktier av serie B.

Ökningen under september månad är föranlett av förvärven av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blanka Gymnasieskola AB, vilket offentliggjordes 20 augusti 2007. Beslutet togs på en extra bolagsstämma 10 september 2007 om att emittera 892.578 aktier av serie B.