×
 

AcadeMedia stärker sin position genom förvärv av Swedish Education Group för 185 MSEK

AcadeMedia har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RE Skolor AB, ägare av Swedish Education Group AB. Förvärvet omfattar verksamheter inom grundskola, gymnasieskola och yrkeshögskola. Förvärvet kompletterar AcadeMedias befintliga verksamheter och stärker vår position på växande marknader inom gymnasieskola och yrkeshögskola. Swedish Education Group hade en omsättning 2019/2020 på cirka 360 MSEK och en EBITDA på cirka 35 MSEK.

Affären har ett kassa- och skuldfritt värde (Enterprise Value) på 185 MSEK. Förvärvet är villkorat av konkurrensverkets godkännande och beräknas kunna slutföras under slutet av andra kvartalet verksamhetsåret 2020/2021.

- Vi ser fram emot att förvalta förtroendet att fortsätta utveckla dessa verksamheter och arbeta tillsammans. Förvärvet är i linje med AcadeMedias strategi och det stärker vår position som en långsiktig utbildningsaktör, säger Marcus Strömberg, vd för AcadeMedia. 

Förvärvet i korthet

  • Köpeskillingen för Swedish Education Group AB är 215 MSEK och kassa- och skuldfritt värde (Enterprise Value) uppgår till 185 MSEK. Förvärvet är finansierat med befintliga medel.
  • Förvärvet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och beräknas kunna slutföras under andra kvartalet verksamhetsåret 2020/2021.
  • Säljare är REF IV Luxembourg S.à r.l., ett dotterbolag till The Riverside Company.
  • AcadeMedia bedömer att det finns potential att utveckla och samordna verksamheten och därigenom förbättra EBIT ytterligare med cirka 5 MSEK. Vidare bedöms Swedish Education Group att utvecklas positivt med ökande elevantal och förbättrad EBIT under verksamhetsåret 2020/2021.

Om Swedish Education Group

Swedish Education Group driver en grundskola i Stockholm, en resursskola för grund- och gymnasieelever i Stockholm, samt tre gymnasieskolor, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därutöver driver Swedish Education Group olika yrkeshögskoleutbildningar. Verksamheten bedrivs under varumärkena Cybergymnasiet, Donnergymnasiet, Snitz, Enskede Byskola, samt KYH.

Swedish Education Group hade en omsättning 2019/2020 på cirka 360 MSEK och EBITDA på cirka 35 MSEK. Omsättningsfördelningen uppgår till 23 procent grundskoleverksamhet, 59 procent gymnasieverksamhet och 18 procent vuxenutbildning. Under verksamhetsåret 2019/20 hade verksamheten cirka 2 470 grund och gymnasieelever och över 900 studenter inom yrkeshögskola. Antalet anställda uppgick till 320 personer.

Integration med AcadeMedia

Om konkurrensverket godkänner förvärvet kommer de förvärvade verksamheterna att bli en del av AcadeMedias grundskolesegment, gymnasiesegment och vuxenutbildningssegment. En skola, Snitz, är en resursskola för grund- och gymnasieelever som främst vänder sig till elever med behov av extra resurser. Organisatoriskt kommer den ingå i grundskolesegmentet.

Ytterligare studenter och vuxenstuderande tillkom i samband med terminsstarten hösten 2020. Genom förvärvet kommer antalet elever inom AcadeMedias grundskolesegment att öka med cirka 450 elever och gymnasiesegmentet ökar med cirka 2 150 elever. Antalet studerande inom yrkeshögskola förväntas öka med cirka 1 400 deltagare.

För mer information, kontakta:

Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.
Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 6 november 2020 kl. 08:00.