×
 

AcadeMedia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019/20

Verksamhetsåret 2019/20 kan delas in i två perioder. Tiden före, och tiden under, coronapandemin. I den kombinerade års- och hållbarhetsredovisningen som publiceras idag beskriver AcadeMedia hur hela organisationen i mars 2020 snabbt ställde om för att göra sitt yttersta både för att minska smittspridningen, och genomföra sitt kärnuppdrag som är att bidra med högkvalitativ utbildning i de tre länder där koncernen har verksamhet.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg:

– Våra medarbetare har gjort en otrolig insats för att möta de nya förutsättningarna och för att skapa kontinuitet för alla barn, elever och vuxenstuderande. Den kompetens inom bland annat digitalisering av undervisningen som vi har byggt upp under många år hjälpte oss att hantera den snabba och för många omtumlande förändring som våren innebar.

I års- och hållbarhetsredovisningen beskrivs både hur pandemin påverkade olika delar av verksamheten, och hur AcadeMedia arbetade för att hantera den nya situationen. Finansiellt har dock påverkan varit begränsad. Den största skillnaden mot föregående år är vändningen som vårt vuxenutbildningssegment har gjort, där vi också ser en stark efterfrågan väg framåt.

– Redan under 2019 visade prognoserna att arbetslösheten skulle öka under 2020. Coronapandemin har förvärrat situationen och de offentliga satsningar som nu görs på vuxenutbildning är viktiga både för individen och för samhället. AcadeMedia är Sveriges ledande aktör inom vuxenutbildning och arbetsmarknadstjänster och står väl rustat för att bidra i dessa satsningar.

Under verksamhetsåret 2019/20 gick 182 400 barn, elever och deltagare i någon av AcadeMedias verksamheter. Antalet förskolor, skolor och vuxenutbildningar var 661. Omsättningen var 12,3 miljarder och rörelseresultatet 973 miljoner. Rensat för effekten av IFRS 16 av rörelseresultatet 763 miljoner. Styrelsen har föreslagit årsstämman om en utdelning på 1,50 per aktie.

Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2019/20 tillgänglig på företagets webbsida. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 26-53.

Årsredovisningen finns också som bifogad pdf i det här pressmeddelandet.

Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se

Operationella nyckeltal för verksamhetsåret 2019/20 (årssnitt)
Antal medarbetare: 17 600
Antal förskolor i Sverige: 144
Antal förskolor i Norge: 104
Antal förskolor i Tyskland: 47
Antal grundskolor: 74
Antal gymnasieskolor: 143
Antal enheter för vuxenutbildning: 150

Finansiella nyckeltal
Nettoomsättning: 12,3 miljarder
Rörelseresultat: 973 miljoner, 763 millioner exklusive IFRS 16
Nettoresultat: 431 miljoner

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 27 oktober 2020 kl 08:00.