×
 

AcadeMedia ökar antalet barn och elever med 3,4 procent organiskt

Antalet barn och elever i AcadeMedias tre skolsegment ökar med 3,4 procent i första kvartalet 2019/20 jämfört med motsvarande period föregående år. Genomsnittligt antal barn och elever som gick på någon av AcadeMedias förskolor eller skolor var 81 468 (78 770) under kvartalet. Tillväxten i alla tre skolsegment är helt hänförlig till organisk tillväxt. Siffrorna är preliminära.

AcadeMedias tyska förskoleverksamhet växer kraftigt
Förskolesegmentet består sedan den första juli 2019 av förskolor i Sverige, Norge och Tyskland.

I Tyskland har sex nya förskolor med cirka 500 platser öppnats under augusti och september 2019. Det innebär en ökning på 16 procent i relation till antalet platser i slutet av juni 2019. Under verksamhetsåret 2019/20 planeras ytterligare nio nystarter med drygt 600 platser. I tillägg så finns redan kontrakterade nystarter med cirka 1 800 platser totalt, vilket innebär att inom ett par år kommer antalet förskoleplatser i Tyskland vara 6 000. Utöver detta finns en ytterligare pipeline av nystarter som är under förhandling.

Under föregående verksamhetsår 2018/19 påverkades den svenska förskoleverksamheten av ett antal strategiska beslut för att förstärka marginalen. En översyn av enhetsportföljen genomfördes och det har bland annat medfört att tolv enheter avyttrats eller stängts. Antalet barn har minskat med cirka 800 till följd av dessa beslut och under 2018/19 bidrog de tolv enheterna med cirka 100 MSEK i omsättning.

Under första kvartalet har en ny förskola öppnats i Norge. Under 2019/20 kommer den nya förskolan ha cirka 50 platser för att därefter successivt öka till 120 platser hösten 2021. I Sverige har en ny förskola startats och dessutom förvärvas ytterligare två förskolor per den 1 oktober.

Sammantaget har det genomsnittliga antalet förskolebarn ökat med 1,4 procent till 20 015 (19 741) i första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Rensat för de tolv avyttrade och avvecklade enheterna i Sverige ökade det genomsnittliga antalet barn med 5,6 procent inom segment förskola.

AcadeMedias grundskolor växer 3,0 organiskt
Grundskolesegmentet ökade genomsnittligt antal elever med 3,0 procent till 24 689 (23 964) i första kvartalet, helt hänförlig till organisk tillväxt. Rensat för en stängning av en enhet med cirka 170 barn så var tillväxten 3,8 procent. Huvuddelen av tillväxten är på befintliga enheter som i vissa fall har utökad sin kapacitet.

AcadeMedias gymnasieskolor växer 4,8 procent genom nystarter
Gymnasiesegmentet har ökat genomsnittligt antal elever med 4,8 procent till 36 764 (35 065) i första kvartalet. Tillväxten beror främst på att fyra nya skolor öppnats samt att tio nystarter från hösten 2018 och 2017 har fyllt på med ytterligare en årskull. Årets fyra nystarter kommer ha en kapacitet på cirka 1 200 elever när de är fullt utbyggda.

Yrkeshögskola ökar antalet elever med över 30 procent
I vuxenutbildningssegmentet finns affärsområdet yrkeshögskola som varje höst tar in deltagare till sina utbildningar. Utbildningarnas längd kan variera, men merparten sträcker sig över två år. Hösten 2019 har antalet deltagare preliminärt ökat med över 30 procent till 6 700 (5 076). Yrkeshögskolans andel av vuxenutbildningens omsättning var 18 procent 2018/19.

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 08.00.