×
 

AcadeMedia offentliggör preliminära resultat för fjärde kvartalet 2022/2023

AcadeMedias nettoomsättning ökade med cirka 9,0 procent i det fjärde kvartalet och beräknas uppgå till cirka 4 200 MSEK (3 851). Genomsnittligt antal elever, exklusive vuxenutbildningssegmentet, ökade med 6,1 procent och uppgick till 98 988 (93 308). Justerat rörelseresultat ökade jämfört med föregående år och förväntas uppgå till cirka 330 MSEK (279).

Övergripande har verksamheten utvecklats väl med fortsatt god elevtalsökning, en effekt av investeringar i bland annat yrkesutbildning och nya gymnasiecampus samt internationell expansion. De internationella verksamheterna utgör nu cirka 25 procent av AcadeMedias totala omsättning. Rörelseresultatet påverkades av förbättrad lönsamhet i den norska förskoleverksamheten och hög efterfrågan, god kostnadskontroll och lägre centrala kostnader i de svenska skolsegmenten. Deltagarvolymer i den kommunala delen av vuxenutbildningssegmentet var lägre än föregående år som en följd av fortsatt låg arbetslöshet och lägre invandring. Yrkeshögskolan utvecklas mycket väl och antagningsläget till hösten ser starkt ut.

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej granskade av bolagets revisorer. AcadeMedia kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer eller detaljer innan bokslutskommunikén för 2022/23 publiceras onsdagen den 30 augusti 2023 klockan 08:00, vilket tidigare kommunicerats.

För mer information, kontakta:

Hanna Clausén, tillförordnad CFO
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 19 juli 2023 kl 08:00.