×
 

AcadeMedia kvartalsrapport januari-mars 2000

AcadeMedia kvartalsrapport januari-mars 2000 16 maj 2000 * Resultatet för första kvartalet är 23,6 Mkr eller 7,4 kronor/aktie * Förvärv av e-learning företaget BIG, Business Intelligence Group * Arbetet med utbildningsportalen AcadeMedia World intensifieras * Avtal med Tele2 om videosystem för AcadeMedia World * Stororder på e-learning för Länsarbetsnämden i Skåne * Försäljning av resterande aktieinnehav i Epic Group Plc med en reavinst om 35 Mkr * Försäljning av förlags- och distributionsverksamheten i Ahead * Private placement om 100 miljoner kr * Ansökan om notering på O-listan * VD skifte i AcadeMedia * Ny VD till Gravity, MacMeckarna och AcadeMedia World Halvårsrapporten kommer den 14 augusti 2000. För mer information, kontakta Joakim Sundqvist, VD, joakim.sundqvist@academedia.se, tel 08 - 671 09 70 Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se eller besök www.academedia.se Verksamheten AcadeMedia fortsätter den starka fokuseringen på e-learning och har för- värvat BIG, Business Intelligence Group. BIG är ett e-learningkonsultbolag med drygt 20-tal anställda. Genom förvärvet, som genomfördes med en riktad nyemission om 197.001 aktier har AcadeMedias konsultverksamhet i Gravity e-learning förstärkts väsentligt. Gravity och BIG tillhör bägge de ledande bolagen inom kundanpassade e-learninglösningar. BIG:s verksamhet är fullt fusionerad i Gravity och med drygt 70 anställda tillhör konsultverksamheten de största i landet i sin nisch. Förvärvet av BIG förde också med sig WebAcademy, ett egen- utvecklat Learning Management System, som t e x Volvo använt sig av för att utbilda sina återförsäljare över hela världen. Gravity har under våren också fått flera större beställningar på Plats- portalen, ett nytt och innovativt sätt att snabbt höja kompetensen på nya medarbetare i företag och organisationer. Även detta e-learningsystem bygger på plattformen WebAcademy. Under perioden har i affärsområdet New Media Learning intensifierats ar- betet med att ta fram en Internetbaserad utbildningsportal inom ny medie- och informationsteknik. Arbetet bedrivs under namnet AcadeMedia World, med målet att under kvartal tre ha den digitala utbildningen i gång i flera språkområden i Europa. Ambitionen är att utveckla New Media Learning till den ledande kunskapsdistributören i Europa inom ny media- och infor- mationsteknik. Som ett led i denna strategi har också tecknats avtal om förvärv av Aktuel Viden A/S. Aktuel Viden är genom sina facktidningar och seminarier mark- nadsledande på teknisk information till medieindustrin i Sverige, Danmark samt Norge, och når varje månad nära 100.000 skandinavier inom målgruppen för New Media Learnings verksamhet. Aktuel Videns produkter lämpar sig för digitalisering och ger New Media Learning ytterligare kanaler för att sälja kompetensen inom ny medie- och informationsteknik och når därigenom nya kundsegment. Aktuel Viden omsätter drygt 35 miljoner kronor med ca 35 anställda. Köpeskillingen utgörs till 90 procent av ca 95.000 aktier och resterande del erläggs kontant. Dessutom skrevs i mars ett samarbetsavtal med Netcom/Tele2 om att bygga ett mycket kraftfullt system för leverans av videoinslag i alla våra utbildningar, från mobilt Internet till bredband. AcadeMedia följer noga utvecklingen kring WAP, GPRS och 3G och presenterade redan förra sommaren konceptet "Läraren i fickan". Som en följd av AcadeMedias fokusering på e-learning riktad till företags- kunder har förlags- och distributionsverksamheten i Ahead sålts. Den verk- samheten hade kommit att utvecklas mot konsumentmarknaden med produkter inom lek- och lärområdet. AcadeMedia har ansökt om notering av bolagets B aktie på OM/Stockholms Fondbörs. Det kan för närvarande inte anges vid vilket datum en sådan notering skulle kunna ske. Result och omsättning AcadeMedia har resultatmässigt haft en svag start på året med ett negativt operativt resultat. Orsaken till detta är minskad försäljning i affärsområdet New Media Learning till följd av dels den förväntade neddragningen av statlig upphandling av arbetsmarknadsutbildning, dels att AcadeMedia fullföljer strategin att bygga strukturer för digitaliserad utbildning. Resultatet har också såsom planerat påverkats av de kostnader som är förbundna med framtagningen av utbildningsportalen. Under perioden har också tagits de kostnader av engångstyp, som avser integrationen av BIG. Ytterligare negativ effekt på resultat härrör från verksamheten i Ahead, som belastat resultatet för månaderna fram till den 9 mars, då verksamheten såldes. Försäljningen gav i sig en liten förlust. Efterfrågan på Gravitys tjänster är stor och jämfört med samma period förra året har försäljningen ökat med 30 procent. Orderingången ser fortsatt positiv ut och en klar tendens är att projekten ökar i storlek och värde. Organisation Under perioden har Joakim Sundqvist utsetts som t.f. VD för AcadeMedia. Joakim Sundqvist har under sin tid hos huvudägaren Traction varit In- vestment Manager för AcadeMedia och sitter sedan tidigare i bolagets styrelse. Lennart Ljungbäck tillträdde den 1 januari som VD för Gravity. Han kommer från VD posten i LärData och har dessförinnan varit på Mandator. Under april tillträdde Jonas Eriksson som VD på MacMeckarna. Han var tidigare chef för MacMeckarnas verksamhet i Göteborg och även försälj- ningsansvarig för bolaget. Han var tidigare varit verksam inom reklam- branschen och drev före rekryteringen till MacMeckarna egen reklambyrå. Under maj rekryterades Peter Ollén som ansvarig att leda satsningen på utbildningsportalen i AcadeMedia World. Peter Ollén drev under 1990-talet upp Aktuel Viden som dess VD. AcadeMedia har under våren genomfört en mycket stor rekryterings-kampanj, som givit en mycket god respons. Sammanlagt söker koncernbolagen just nu över 50-talet medarbetare. Innehav och extern finansiering Resterande del av aktieinnehavet i Epic Group Plc såldes under perioden och inbringade drygt 36 miljoner kronor i reavinst. Vidare har till investerare genomförts en riktad emission om 400 000 aktier av serie B till en emissionskurs om 250 kr per aktie. Härigenom har bolaget tillförts 100 miljoner kr. För styrelsen Joakim Sundqvist VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00700/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00700/bit0002.pdf Hela rapporten