×
 

AcadeMedia kommenterar PISA 2022

Idag offentliggjordes resultaten från den senaste PISA-undersökningen och precis som många förutspått syns tydliga effekter av pandemin i samtliga deltagande länder – kurvorna pekar neråt. Sverige placerar sig dock över OECD-genomsnittet i alla ämnen och över genomsnittet för Norden.

PISA visar också att likvärdigheten i Sverige, liksom i många andra länder, har försämrats – en större andel elever än tidigare presterar på en låg nivå. PISA följer därmed samma mönster som andra internationella studier som presenterats i närtid, som PIRLS och ICCS.

AcadeMedias VD Marcus Strömberg kommenterar:

–Resultaten är en bekräftelse på att svensk skola står sig relativt väl jämfört med andra länder, till exempel våra nordiska grannländer. I Sverige har vi en tendens att fokusera mycket på problemen i skolan, och visst ska de adresseras, men faktum är att svensk skola fungerar bra för majoriteten av eleverna.

–Det stora problemet i svensk skola är att vi inte lyckas tillräckligt bra med de elever som har sämst förutsättningar. Detta är oroande och betydligt mer behöver göras för att lyfta de elever som riskerar att halka efter i kunskapsutvecklingen. Det gäller oavsett vem som är huvudman. En viktig nyckel är tidiga insatser för att alla ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Många skolor har hittat framgångsrika metoder för det arbetet.

–Det är också hög tid att vi inför egna nationella kunskapsmätningar i Sverige, som kan komplettera de internationella mätningar som görs. På så sätt kan vi mer snabbfotat följa och agera på kunskapsutvecklingen i svensk skola.

Marcus Strömberg tycker också att PISA visar på hur viktigt det är att Sverige satsar på digitalisering inom utbildningssektorn.

–Pandemin visade hur sårbara vi är även om många skolor snabbt och framgångsrikt ställde om till distansundervisning i de fall det var nödvändigt. Den polariserade debatten om digitalisering i svensk skola är hämmande för utvecklingen. Vi behöver tänka mycket mer långsiktigt, till exempel kring hur vi skapar bra förutsättningar för lärande i digitala miljöer och hur vi säkrar undervisningens kvalitet för alla elever när de inte kan befinna sig i samma fysiska klassrum.

Om PISA

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I studien ingår både OECD-länder och icke OECD-länder. Proven skrevs under våren 2022.

Du kanske också är intresserad av