×
 

AcadeMedia kommenterar den tillträdande regeringens överenskommelse om skolan

Med anledning av den överenskommelse den tillträdande regeringen gjort när det gäller skolan (Tidöavtalet) lämnar AcadeMedia följande kommentar:

 -Vi välkomnar många av de förslag som står i Tidöavtalet och ser fram emot att de utreds och genomförs. Många av de förslag AcadeMedia tagit fram genom åren finns med här, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg. 

 -Vi tycker att det är väldigt bra att arbetet med det vi kallat friskolereform 2.0 nu faktiskt kommer i gång. Genom Tidöavtalet finns mycket goda möjligheter att ta fram långsiktiga spelregler för sektorn och skapa förutsättningar för att friskolor även fortsatt ska kunna vara en viktig del av arbetet med att utveckla skolan.

- Förslaget om vinstudelningsförbud under de första åren gäller enbart nystarter och nya förvärv. Det omfattar således inte AcadeMedias eller andra aktörers befintliga verksamhet. Historiskt har AcadeMedia bidragit till att skapa nya utbildningsplatser genom att öppna nya skolor och expandera verksamheten. Nyöppnade enheter går generellt med förlust de första åren, varför det lagda förslaget inte förväntas påverka AcadeMedias planer att fortsätta bidra till att skapa nya utbildningsplatser eller expansion.

-Det fokus som finns i Tidöavtalet när det gäller att lyfta kunskapsresultaten, trygghet och studiero, rätten att välja skola, att höja läraryrkets status samt förbättra lärarnas arbetsvillkor är sådant som kommer att förbättra likvärdigheten och höja kvaliteten i svensk skola, säger Marcus Strömberg.

Tidöavtalet innehåller följande förslag om en ny friskolelag samt kösystemet

Tilläggsdirektiv till sittande utredning tas fram avseende:

• Skärpt ägarprövning vid start eller köp/övertagande av skola. Skolföretaget och dess ägare ska ha så stabil ekonomi, inklusive eget kapital, att risken är liten för att företaget hamnar på obestånd. Krav införs på långsiktigt ägande för åtminstone ägare med ett bestämmande inflytande över skolan. Utredningen ska beakta förutsättningar som möjliggör för icke-vinstdrivande aktörer att starta och långsiktigt driva friskolor.

• Ekonomiska garantier. Tydligare skydd mot att elevernas skolgång riskeras om skolans huvudman hamnar i ekonomiska trångmål, till exempel genom krav på bankgaranti.

• Återkrav av skolpeng vid bl.a. brott. Ny lagstiftning för återkrav av en utbetald skolpeng när en representant för en skolhuvudman blivit dömd för ekonomisk eller annan allvarlig brottslighet, eller när det framkommer att skolpengen används för att finansiera annan verksamhet utöver skolverksamhet.

• Vinstutdelning för nya friskolor. Vinstutdelning ska inte få förekomma under de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. För att nå detta syfte kan regelverket under den period som avses behöva ta hänsyn till olika aktörers förutsättningar, exempelvis vad gäller bolagsstruktur. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att det som startar eller förvärvar en friskola måste ha en ekonomisk styrka. För att uppnå detta ska utredning tillsättas.

• Sanktionstrappa. En sanktionstrappa med skärpta viten och sanktionsavgifter, utdelningsbegränsning vid kvalitetsbrister i förhållande till transparenta kvalitetsnormer samt byte av ledning alternativt tvångsförvaltning ska införas.

• Ökad insyn. Det behövs bättre insyn i fristående skolor, både juridisk, ekonomisk och pedagogisk. Eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor borde det klargöras i en insynsprincip som gäller fristående skolor och blir motsvarigheten till offentlighetsprincipen för kommunala huvudmän.

• Obligatoriskt skolval med bättre information och kortad kötid Systemet för skolval och antagning reformeras. Det behövs ett regelverk för ett skolval som baseras på gemensamt och obligatoriskt skolval, bättre information till föräldrar och elever samt rimliga och förutsägbara antagningskriterier. För friskolor ska kötid kunna finnas med som möjlig urvalsgrund. Längsta möjliga kötiden ska kortas betydligt jämfört med i dag.

För mer information, kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73-334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 14 oktober 2022 kl 13:30.