×
 

AcadeMedia fullföljer samgåendet med Bures utbildningsbolag Anew Learning

AcadeMedia AB (publ), som är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholms Small Cap-lista (Ticker: ACAD B), har i dag genomfört samgåendet med och tillträtt samtliga aktier i utbildningsbolaget Anew Learning AB. Villkoren är desamma som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande daterat den 18 september 2008.

Samgåendet har genomförts genom att AcadeMedia förvärvat samtliga utestående aktier i Anew Learning från Bure Equity AB (publ). Betalning för aktierna i Anew Learning har skett genom en apportemission om 6,31 miljoner nyemitterade B-aktier i AcadeMedia, beslutad på extra bolagsstämma den 20 oktober 2008, och cirka 274,4 Mkr kontant, inklusive ränta. Baserat på AcadeMedia-aktiens senaste betalkurs den 20 oktober 2008 om 85,00 kronor uppgår den totala köpeskillingen till cirka 810,7 Mkr, varav cirka 49,4 Mkr utgör ersättning för Anew Learnings nettokassa, förlustavdrag och ränta. Kontantlikviden har AcadeMedia finansierat genom upptagande av banklån. Slutlig köpeskilling kan komma att förändras till följd av ömsesidiga garantiåtaganden.

Sammanslagningen skapar Sveriges största utbildningsbolag, med verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Den sammanslagna koncernens omsättning 2007 proforma uppgick till cirka 1,3 miljarder kronor. Proformaresultatet efter avskrivningar 2007 uppgick till cirka 110 Mkr.

– Vi skapar nu en utbildningskoncern som har tydliga och starka varumärken inom hela utbildningskedjan, vilket ger ett mervärde för såväl elever och medarbetare, som ägare, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

– Genom att stärka vår pedagogiska mångfald och ta tillvara på styrkorna i de båda bolagen kan vi bidra till att utveckla hela det allmänna utbildningssystemet när det gäller både kvalitet och effektivitet, fortsätter Marcus Strömberg.

Den 6 november 2008 håller Bure extra bolagsstämma, där stämman föreslås besluta att dela ut de nyemitterade AcadeMedia-aktierna tillsammans med Bures befintliga AcadeMedia-aktier till Bures aktieägare.

– Nya AcadeMedia får på så sätt en attraktiv ägarbas på cirka 19 000 privatinvesterare och ett flertal institutioner, vilket förväntas skapa en avsevärt större likviditet i aktien, avslutar Marcus Strömberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 440 40 64
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Torbjörn Sannerstedt, Ekonomidirektör AcadeMedia AB
Mobil: +46 70 866 22 55
E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se
AcadeMedia AB (publ)

www.academedia.se
Fakta till redaktionen

AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet, med fokus på gymnasieskolor, kvalificerad yrkesutbildning och vuxenutbildning. Företagets utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik vilket stärker kunders och elevers inlärning, utveckling och konkurrenskraft. AcadeMedia bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige, under väletablerade och välrenommerade varumärken som NTI-skolan, NTI-gymnasiet, Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Ljud & Bildskolan, Drottning Blankas Gymnasium, AcadeMedia Eductus och AcadeMedia Learning Consulting. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. www.academedia.se

Anew Learning är Sveriges ledande friskoleföretag inom förskola, grundskola och gymnasieskolor med rötter som sträcker sig tillbaka till friskolereformen 1992. Bolaget har under mer än 15 år skapat en gedigen infrastruktur och ovärderlig kunskap kring att driva skolor med högsta kvalitet. Totalt driver Anew Learning för närvarande 52 skolor med över 13 000 barn och elever. Bolaget bedriver verksamhet under starka och väl kända varumärken såsom Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Fenestra, Didaktus och Rytmus. www.anewlearning.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2008 klockan 9.50.