×
 

AcadeMedia förtydligar utdelningspolicy och inför nya finansiella nyckeltal

AcadeMedias styrelse har beslutat att förtydliga bolagets utdelningspolicy och samtidigt införa nya finansiella nyckeltal relaterat till kapitalstruktur. Bakgrunden till beslutet är att tydliggöra både AcadeMedias kapitalstruktur samt hur kapitalet ska allokeras över tid.

AcadeMedias nya utdelningspolicyn lyder:

AcadeMedias syfte är att tillhandahålla god utbildning för de ersättningar som erhålls. AcadeMedias fria kassaflöde kommer främst att återinvesteras i verksamheten för att upprätthålla hög kvalitet samt finansiera framtida verksamhetsutveckling och tillväxt. Styrelsen bedömer att AcadeMedia bör upprätthålla en stark balansräkning och därmed hög finansiell stabilitet. Överskott kan delas ut till aktieägarna givet att AcadeMedias mål gällande kvalitet och finansiell ställning i allt väsentligt bedöms vara uppfyllda. Detta kan ske genom utdelning och/eller genom inlösen av aktier eller annan alternativ metod givet att alla AcadeMedias aktieägare likabehandlas. AcadeMedias mål är att dela ut cirka 30 procent av koncernens resultat efter skatt.

Styrelsen har gjort följande överväganden i sitt arbete med den nya policyn:

  • AcadeMedia behöver ha en stark balansräkning eftersom svenska myndigheter ställer krav på finansiell stabilitet hos aktörer inom friskolesektorn. Det får aldrig råda någon ekonomisk osäkerhet kring AcadeMedia som är ett samhällsviktigt bolag.
  • AcadeMedias styrelse vill prioritera fortsatt tillväxt och allokera kapital till strategiska och värdeskapande förvärv när attraktiva möjligheter som ligger i linje med den fastlagda strategin öppnar sig.
  • Om styrelsen vid någon tidpunkt bedömer att bolaget är överkapitaliserat kan överskott delas ut till aktieägare genom inlösen av aktier eller annan metod där alla AcadeMedias aktieägare behandlas lika.

Då AcadeMedia har stora leasingåtaganden avseende fastigheter har styrelsen beslutat att införa nya finansiella nyckeltal som beaktar detta och som kan ligga till grund för analys av bolagets finansiella ställning. De nya finansiella nyckeltalen är:

  • Nettoskuld/ justerad EBITDA R12 inklusive IFRS 16 effekt
  • Skuldsättningsgrad definierat som Nettoskuld/ Balansomslutning minus likvida medel, inklusive och exklusive IFRS 16 effekt.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Katarina Wilson, CFO
Telefon: +46 8 794 42 91
E-post: Katarina.Wilson@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen den 7 november 2022 kl 08:00.