×
 

AcadeMedia etablerar sig i Finland genom förvärv av Touhula

AcadeMedia har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Touhula Päiväkodit. Förvärvet omfattar 113 förskolor med 7 700 barn i Finland och följer AcadeMedias strategi att växa internationellt. Touhula omsatte 2023 cirka 100 MEUR med en EBIT på cirka 3 MEUR. Förvärvet genomförs den 1 mars 2024.

- Finland har länge legat högt på listan över intressanta länder för AcadeMedia att verka i och det är glädjande att vi nu hittat en bra partner där, säger Katarina Wilson, tillförordnad VD på AcadeMedia.

De senaste åren har Touhula genomgått en kvalitetsresa och en finansiell omställning som resulterat i att man nu är en av de främsta förskoleoperatörerna i Finland. Verksamheten förväntas inom något år bidra positivt till marginal-utvecklingen i AcadeMedias segment förskola och internationell verksamhet.

Andelen barn som går i förskola i Finland ökar, fler kommuner och familjer väljer också privata alternativ. Finska förskolor får ersättning från den kommun där förskolan är lokaliserad, ersättningen bestäms utifrån avtal med respektive kommun. Förskolorna har även rätt att ta ut en viss avgift per barn från familjen.

I och med förvärvet kommer AcadeMedias internationella verksamhet att utgöra cirka 30 procent av den totala omsättningen. AcadeMedias internationella verksamhet innefattar nu Norge, Tyskland, Nederländerna, Polen, England och Finland.

Om transaktionen

Affären har ett initialt skuldfritt värde (Enterprise Value) på 26,5 MEUR. Därutöver utgår tilläggsköpeskilling beroende på framtida resultatutveckling i Touhula om maximalt cirka 15 MEUR vilket skulle innebära en EV/EBITA om 5,6x. Säljare är företagets styrelse, ledning och närmare 100 medarbetare.

För mer information, kontakta:
Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2024 kl. 08:00.