×
 

AcadeMedia bokslutskommuniké januari-december 1999

AcadeMedia bokslutskommuniké januari-december 1999 Organisk omsättningstillväxt om 50% till 133 Mkr. Resultat efter skatt om plus 8,8 Mkr (0,4 Mkr). Kraftfull satsning på e-learning genom * Skapande av en pan-europeisk utbildningsportal för ny media- och informationsteknik baserad på egenutvecklat och egenägt material. * Skapandet av Sveriges ledande e-learning konsult genom att stärka Gravity med förvärvet av Business Intellegence Group (BIG). AcadeMedia har under januari 2000 sålt sitt resterande innehav av EPIC aktier, och har därmed en reavinst om 35 Mkr i januari 2000. För mer information, kontakta Jörgen Bladh, VD, jorgen.bladh@academedia.se, tel 0704-40 40 50 Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se eller besök www.academedia.se Fokusering på e-learning AcadeMedia har under 1999 ytterligare fokuserat sin verksamhet mot e- learning. Vi har delat/skiftat ut Advantech till våra aktieägare, och tack vare försäljningen av EPIC har vi kunnat satsa ännu hårdare på utvecklingen av våra e-learning koncept. AcadeMedia har påbörjat utvecklingen av en paneuropeisk utbildningsportal för ny media- och informationsteknik baserad på eget material, och vi har satsat på att bygga upp Sveriges bästa e-learning konsult. Pan-europeisk utbildningsportal för ny media- och informationsteknik AcadeMedia har påbörjat utvecklandet av en fokuserad utbildningsportal för ny media- och informationsteknik. Idag är vi, genom MacMeckarna och Masters of Media, klart marknadsledande inom denna sorts utbildning i Sverige, och eftersom Sverige är den mest avancerade Internetmarknaden i Europa står sig vårt innehåll mycket bra även internationellt. Genom att anpassa och erbjuda denna kunskap via Internet kommer vi kunna erbjuda den främsta pan-europeiska utbildningsportalen för alla som vill förbättra sina kunskaper inom ny media- och informationsteknik. Vi anser att konceptet blir mycket starkt genom att vi tillhandahåller egenutvecklat och avancerat kunskapsinnehåll i en egen portal. AcadeMedia kommer behålla kurslokalerna och erbjuda den bästa utbildningen vid varje tillfälle; från klassrum via föreläsningar till helt Internetbaserat. I våra utländska satsningar är dock tanken att ha en långt högre andel Internetbaserad utbildning och därmed slippa dyra infrastrukturinvesteringar. Hittills har alla kostnader tagits över resultaträkningen. För år 2000 uppskattar AcadeMedia kostnaden för denna satsning till minst 40 Mkr. Resultatet från satsningarna kommer från år 2001 och kommer då att påverka lönsamheten i hög grad eftersom rätt genomförd nätbaserad utbildning med egenutvecklat innehåll torde medföra höga marginaler. De första kurserna finns på marknaden under tredje kvartalet 2000. Ytterligare information om denna verksamhet beräknas kunna ges till aktieägarna i april. Sveriges bästa e-learning konsult I januari 2000 stärkte AcadeMedia sin konsultverksamhet väsentligt genom förvärvet av Business Intelligence Group ­ BIG. Därmed erbjuder AcadeMedia genom Gravity e-Learning kompetens inom strategi, knowledge management och interaktiv kompetensöverföring, och producerar utbildningssystem på intranät, Internet och CD-ROM/DVD. Totalt arbetar drygt 70 kvalificerade konsulter med e-Learning inom AcadeMedia. Resultat Tack vare AcadeMedias reavinster på försäljningen av Epic har vi kunnat satsa aggressivare på utvecklingen av vår utbildningsportal än vad vi tidigare trott. Resultatet för i viss mån det tredje kvartalet 1999, men framförallt det fjärde kvartalet 1999 har påverkats negativt av denna satsning. Satsningen på vårt förlag, Ahead, har minskats successivt och verksamheten har under året gjorts om till en ren återförsäljande- och lokaliserade förlags-verksamhet. Julförsäljningen var en stor besvikelse (som för många av våra konkurrenter) och Ahead belastar koncernens resultat med 7,4 Mkr under 1999. Vi bedömer att distribution av CD-ROM inte kommer att vara en viktig del i vår framtida verksamhet. Omsättningsmässigt har 1999 utfallit enligt plan. Utdelningen av Advantech har givetvis påverkat omsättningstillväxten. En organisk tillväxt om 50% är tillfredsställande även om förvärvstakten har varit för låg. År 2000 har dock börjat bättre med förvärvet av BIG. Förvärv och aktieinnehav under år 1999 Under sommaren delades AdvanTech ut till AcadeMedias aktieägare, vilket indirekt medfört att vi berikade våra aktieägare med över 350 Mkr räknat per idag. AdvanTechs framtid ser ljus ut och vi är övertygade att vi var korrekta i vår uppfattning om att AdvanTech kunde utvecklas kraftfullare på egen hand. AcadeMedias 18 procentiga innehav i Epic Group Plc. har varit lyckosamt. En initial investering om 8 Mkr såldes för över 58 Mkr, en värdetillväxt om 625%. I oktober 1999 gjorde AcadeMedias intressebolag NetSet, en riktad nyemission till Mandator varför AcadeMedias innehav uppgår till 20%. AcadeMedia har förvärvat 10% av aktierna i EnterTrainment AB. Detta företag har SJ som huvudägare, och skall med AcadeMedia som leverantör utveckla och driva ett underhållnings- och utbildningssystem för X2000 tågen. AcadeMediaaktien plus 200% AcadeMediaaktien utvecklades under 1999 mycket positivt. En sammanlagd investering om 170:- (två AcadeMedia á 60:- i början av 1999, plus en nyemitterad AcadeMedia för 50:- i företrädesemissionen i somras) var per årsskiftet värt 533:- (3 AcadeMedia á 111:- plus 4 AdvanTech á 50:- som erhållits i utdelning/utskiftning). Detta motsvarar en ökning om 219%. Ekonomisk Information från AcadeMedia VD Jörgen Bladh har sedan tidigare meddelat att han lämnar AcadeMedia för att bli partner i venture capital bolaget Venture Partners. Styrelsen meddelar efterträdare inom kort. Den slutgiltiga årsredovisningen kommer att vara färdig senast under vecka 12, och kommer att finnas tillgänglig på AcadeMedia, Banérgatan 37 i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning göres. Bolagsstämma hålles den 5 april klockan 14:00 i Spårvagnshallarna, Lokal Perrongen, Birger Jarlsgatan 57a Stockholm. Kvartalsrapporter kommer enligt följande: -Första kvartalet kommer den 16 maj 2000. -Andra kvartalet kommer den 14 augusti 2000 -Tredje kvartalet kommer den 6 november 2000 -Bokslutskommunikén för helåret 2000 kommer den 6 februari 2001 För styrelsen, Jörgen Bladh, VD ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/09/20000209BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/09/20000209BIT00630/bit0002.pdf