×
 

AcadeMedia AB (publ) niomånadersrapport januari-september 2000

AcadeMedia AB (publ) Org nr 556057-2850 niomånadersrapport januari-september 2000 6 november 2000 Genombrottsorder för satsningen på e-utbildning i AcadeMedia World Nya order på drygt 28 MSEK inom ramen för en möjlig ordervolym om drygt 70 MSEK Ökad satsning på e-utbildning i kombination med hård kostnadskontroll Omsättningen januari - september 67,8 MSEK (94,6) med ett resultat om - 3,0 MSEK (-1,4). Resultatet inkluderar en reavinst efter försäljningen av innehavet i Epic Group om drygt 36 MSEK. Boklsutskommuniké för helåret 2000 redovisas den 6 februari, 2001. För mer information kontakta: Peter Ollén, VD, peter.ollen@academedia.se 08 - 671 09 70 Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se eller besök http://www.academedia.se/Verksamheten AcadeMedia fokuserar på att utveckla och sälja utbildning med stöd av digitala medier och kärnkompetens inom de interaktiva mediernas pedagogik. Verksamheten avser dels skräddarsydda produktioner av kundernas eget kunskapsinnehåll, dels utveckling och försäljning av egna produkter. Den produkt som huvudsakligen är under utveckling är e-kurser i ny medieteknik, vilka bygger på MacMeckarnas beprövade utbildningar. Nya order Under oktober erhöll AcadeMedia koncernen nya order om drygt 28 MSEK. Inom ramen för dessa avtal har kunderna rätt att avropa ytterligare order innebärande en möjlig volym om drygt 70 MSEK. Dessa order avser digitaliserad arbetsmarknadsutbildning till Länsarbetsnämnden i Skåne. Ordern sträcker sig över tre år med option för Länsarbetsnämnden att köpa utbildning för ytterligare 40 MSEK. Utbildningen bygger på de e-utbildningsprodukter och den program-plattform som tagits fram i AcadeMedia. En stor del av ordern utgörs av e-kurser i ny medieteknik från AcadeMedia World. Dessa kurser har även köpts av ex.TetraPak. Till följd av bl. a. den konkurrensutsatta upphandlingen av kurserna i ny medieteknik bedömer AcadeMedia att satsningen på produktutveckling kommer generera fortsatt avkastning. Omstrukturering I augusti tillträdde Peter Ollén som VD. Under perioden har genomförts såväl en fokusering på lönsamhet som en omstrukturering av verk-samheten. Den olönsamma CD förlagsverksamheten har sålts och omstrukturering skett huvudsakligen i MacMeckarna. Denna process tillsammans med utvecklingen av programplattformen och e-kurserna i ny medieteknik har medfört temporära kostnader och en lägre försäljningsvolym. Samtidigt som den starka fokuseringen mot lönsamhet upprätthålls förstärker AcadeMedia den internationella satsningen. Under hösten har etablering skett i Danmark, England och Tyskland. Under resterande året kommer försäljning även påbörjas i Norge och Holland. Etablering i nya marknader sker kostnadseffektivt genom att starta med försäljning och låta verksamheten växa i takt med kundorder. Tillsammans med de order som tagits under hösten och den uppstramning av verksamheten som skett, bedömer AcadeMedia att det föreligger goda förutsättningar för att verksamheten kommer redovisa positivt resultat framöver. Tidigare aviserade förvärv av IC University Online AB har inte genomförts. New Media Learning Försäljningen av e-kurserna i ny medieteknik är nu i full gång. Kundernas intresse för AcadeMedia Worlds produkt - kompetensförsäkring för anställda i den Europeiska medieindustrin - synes vara mycket gott och försäljningsarbetet är inriktat på de större mediekoncernerna i Europa. MacMeckarna har under perioden undergått en förändring av verksamhetsfokus från klassrumsutbildning till konsultorganisation. Klassrumsutbildningen fick under året lönsamhetsproblem till följd av en fast kostnadsmassa som inte snabbt kunde anpassas efter en lägre orderingång. Sedan omstruktureringen i MacMeckarna och Masters of Media är avklarad bedöms utvecklingen som god. Även om det finns tillgång till färdiga koncept till följd av MacMeckarnas kursutbud, har stora kostnader tagits för utvecklingen av e-kurserna i ny medieteknik. MediaMind (Forlaget Aktuel Viden) är konsoliderat sedan den 1 juli. Det finns ingen anledning betvivla att det bolagets budgeterade positiva halvårsresultat kommer att infrias. e-Learning Consultants Efterfrågan på skräddarsydda e-utbildningar är fortsatt god och försäljningen av sådana har jämfört med samma period förra året ökat med drygt 64 procent. Under perioden har antalet anställda vuxit från 37 till 87 personer och verksamhet har startats även i Köpenhamn och Göteborg. Även om en sådan snabb expansion innebär en temporär lägre beläggningsgrad till följd av den tid det tar att få nyanställda fullt produktiva, bedöms kostnaderna förbundna med en sådan expansion vara lägre än de som följer av förvärv. Utvecklingen av programplattformen för e-utbildningar är i stort sett slutförd liksom produktutveckling av vissa e-kurser. Utvecklingsarbetet har kostnadsförts löpande inklusive de e-kurser som omfattas av ordern till Länsarbetsnämnden. Till följd av eftersläpningen i fakturering sedan expansionen samt produktutvecklingen som kostnadsförts löpande, redovisar e-Learning Consultants ett negativt resultat. Kommentar till den ekonomiska rapporteringen Omsättningen per 30 september i koncernen är 67,8 MSEK (94,6). Orsakerna till försäljningsminskningen jämfört med föregående år är dels att det statliga SwIT-projektet nu är avslutat, dels att förlagsverksamheten i Ahead sålts. Bortfallet av ordern och verksamhetsförsäljningen motsvarar en försäljningsminskning om 32,7 MSEK. Sedan den 1 juli har Media Mind bidragit positivt till försäljningen med 3,8 MSEK. Resultatet om -3,0 MSEK (-1,4) är en följd av dels de omstrukturerings- kostnader som tagits, dels den produktutveckling som kostnadsförts under perioden. Olönsamma verksamheter är under omstrukturering eller har sålts under perioden. Resultatet inkluderar även en reavinst om drygt 36 MSEK avseende försäljningen av innehavet i Epic Group. Avskrivningar är i år 68% högre än jämförelsesiffror föregående år. Detta beror på att goodwill-posten (immateriella tillgångar) har ökat väsentligt. De två företagsförvärv som genomförts under året (Business Intelligence Group och Forlaget Aktuel Viden) har genomförts med egna aktier som betalning. Avskrivningstakten på goodwill är 5 år i koncernen. Som jämförelsestörande post i resultaträkningen har redovisats netto- resultatet av avyttringen av dotterbolaget Ahead Multimedia. Verksamheten i Ahead och dess dotterbolag har redan tidigare i år sålts av som ett led att renodla verksamheten i AcadeMediakoncernen. Finansiellt har bolaget stärkt sin ställning väsentligt under perioden, dels genom reavinsten vid försäljningen av bolaget EPIC (ca 37 MSEK), dels genom en riktad nyemission i februari (100 MSEK). Det egna kapital har ökat till 182,7 MSEK (42,7) och kassan uppgår till drygt 133 MSEK per den 30 september. Då de huvudsakliga kostnaderna för omstrukturering tagits under perioden innebär de likvida medlen en långsiktig möjlighet till handlingsfrihet vid den fortsatta utvecklingen av bolaget. Personalstyrkan har ökat med 24 procent samtidigt som kostnaderna härför ökat med 20 procent jämfört med samma period förra året. Personalen har ökat till följd av nyanställningar och förvärv av verksamheter. Till följd av omstruktureringen och fokusering på kärnverksamheten har vi behövt anpassa personalstyrkan. Genom försäljningar av bolag och genom nedskärningar har vi nu anpassat antalet anställda och kompletterat med de kompetenser vi behöver för verksamhetens bedrivande. Sammanfattning Perioden har präglats av omstrukturering och anpassning av verksamheten mot marknadens efterfrågan liksom produktutveckling. Dessa aktiviteter har varit kostnadskrävande men nödvändiga. AcadeMedia går nästkommande år till mötes med stor tillförsikt och snabb expansion i två sunda verksamhetsgrenar. Marknaden för e-utbildning spås en stark tillväxt, och bolaget är nu positionerat för att möta denna efterfrågan. Stockholm 6 november 2000 För styrelsen Peter Ollén VD AcadeMedia AB (Publ) Niomånadersrapport januari-september 2000 Jan- Jan-sept Helår Helår RESULTATRÄKNING sept 1999 1999 1998 Alla belopp i Mkr. 2000 Nettoomsättning 67,8 94,6 132 102 Förändring pågående - - - -2,1 arbete Övriga - 0,1 2 9,5 rörelseintäkter Varukostnad -15,2 -12,9 -23,0 -24,9 Övriga externa -31,8 -28,1 -41,3 - 25,9 kostnader Personalkostnad -57,2 -47,4 -65,5 - 46,6 Avskrivningar -9,6 -5,7 -7,8 -11,7 Jämförelsestörande 4,3 - - - poster * Övriga - - -0,6 - rörelsekostnader Rörelseresultat -41,7 0,6 -4,2 0,3 Resultat från finans. Investeringar: Övr ränteint och 39,6 - 15,6 0,9 liknande poster Räntekostnader och -0,9 -2,3 -2,6 -2,5 liknande poster Resultat efter -3,0 -1,7 8,8 1,3 finansiella poster Minoritetens andel - 0,3 - 1,7 av resultatet Skatt på årets - - - - resultat Periodens Resultat - 3,0 -1,4 +8,8 +0,4 BALANSRÄKNING 00-09- 99-09-30 99-12- 98-12- 30 31 31 Immateriella 28,2 3,1 2,9 26,8 anläggn. Tillgångar Materiella anläggn. 15,0 12,3 11,9 13,1 Tillgångar Finansiella 2,0 8,1 6,1 8,3 tillgångar Omsättningstillgånga 26,4 43,6 51,3 40,7 r Likvida medel 133,4 4,4 19,5 18,7 Tillgångar 205,0 71,5 91,7 107,6 Eget kapital 182,7 42,7 53,4 37,4 Minoritetens andel 0,0 -0,3 0,0 8,4 Omstruktureringsrese 0,0 0,0 0,0 3,4 rv Långfristiga skulder 0,7 5,1 4,7 30,9 Kortfristiga skulder 21,6 24,0 33,6 27,5 Skulder och Eget 205,0 71,5 91,7 107,6 kapital KASSAFLÖDE 00-09- 99-09-30 1999 1998 30 Från löpande -20,8 -10,7 +2,6 +6,7 verksamhet Från 7,7 -6,0 -4,6 -41,4 investeringsverksamh et Från 126,9 +16,7 +17,1 49,0 finansieringsverksam het Förändring likvida 113,8 0,0 +15,1 +14,3 medel DATA PER AKTIE 00-09- 99-09-30 99-12- 98-12- 30 31 31 Antal aktier 3 377 2 595 2 595 1 730 289*** 000 000 000 Resultat/aktie (SEK) -0,9 -0,5 3,4 0,2 Eget kapital/aktie 54 16 21 22 (SEK) Justerat eget 54 23 34 37 kapital/aktie (SEK) Utdelning/aktie 0 ** ** 0 (SEK) Börskurs (SEK) 71 49 111 60 Antal anställda 198 160 160 150 * Jämförelsestörande poster avser försäljningen av dotterbolaget Ahead Multimedia. ** utdelning av 1,33 aktier i Thalamus Networks AB per aktie i AcadeMedia AB *** Efter genomförda nyemissioner för köpet av Forlaget Aktuel Viden. I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 procent av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista teckningsdag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00780/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/06/20001106BIT00780/bit0002.pdf