×
 

50 000 har tyckt till om AcadeMedias förskolor och skolor 

Varje år frågar AcadeMedia vårdnadshavare och elever vad de tycker om sin förskola eller skola. I år har åtta av tio besvarat enkäterna – drygt 50 000 personer.
Elev i klassrum

Frågorna handlar om allt från studiero och undervisning till trivsel och trygghet. 

-Det är jätteviktigt för oss att svart på vitt kunna se hur vårdnadshavare och elever upplever kvaliteten i våra förskolor och skolor. Enkätresultaten är en av flera viktiga pusselbitar i arbetet med att skapa ännu bättre utbildningar för barn och elever, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia. 

Fortsatt hög andel nöjda vårdnadshavare  

En fråga som ställs till alla är om de kan rekommendera sin förskola eller skola till andra. 87 procent av vårdnadshavarna i förskolan och 81 procent av vårdnadshavarna i grundskolan svarar att de kan det. Bland eleverna är andelen lägre - 66 procent i grundskolan och 72 procent på gymnasiet. 

-Viljan att rekommendera sin förskola eller skola till andra är ett viktigt mått för oss eftersom det blir en form av helhetsbedömning av verksamheten. På den frågan brukar vårdnadshavare i högre utsträckning än elever ange de högsta svarsalternativen, säger Ingela Gullberg. 

Tillbaka på normala nivåer 

Årets resultat är i stort en återgång till ett normalläge, berättar hon. Pandemin gjorde att förra årets resultat stack ut, vilket försvårar en jämförelse rakt av.  

-Det brukar sällan vara några dramatiska upp- eller nedgångar på totalen eftersom vi är så stora, men 2021 såg vi att flera resultat sköt i höjden. En möjlig förklaring kan vara att många kände att våra medarbetare överträffade förväntningarna när smittspridning och restriktioner vände upp och ner på vardagen, säger Ingela Gullberg. 

-I år behöver vi därför även titta på tidigare års resultat för att få en bra bild av utvecklingen, en jämförelse rakt av mot endast 2021 riskerar att bli missvisande, säger hon. 

I årets resultat ser Ingela Gullberg både glädjeämnen och utmaningar. 

-AcadeMedia har i många år legat stabilt högt inom många områden, till exempel när det gäller viljan att rekommendera våra verksamheter. Men vi har också stora variationer inom koncernen som vi behöver jobba vidare med, säger hon. 

-Sen finns det utmaningar som vi delar med övriga skolsverige, till exempel när det gäller elevernas upplevda studiero. Där är det uppenbart att vi behöver göra mer, säger Ingela Gullberg. 

Några resultat i korthet 

  • 92 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs och känner sig trygga på förskolan och 91 procent anger att förskolan har bra pedagoger som bidrar till att deras barn får lust att lära. Jämfört med förra året så är det en högre andel som tycker att deras barn får vila och återhämtning under dagen (85 procent), men en något lägre andel som tycker att utomhusmiljön stimulerar till lek och lärande (73 procent). 
     
  • Inom grundskolan anser allt fler vårdnadshavare att det är ordning och reda i deras barns skola (77 procent) och att de har förtroende för rektorn (81 procent). 80 procent är nöjda med undervisningen och 83 procent anger att deras barn har tillgång till de böcker och läromedel de behöver, en minskning från 86 procent 2021. 
     
  • 78 procent av eleverna i grundskolan säger att de trivs på sin skola och 82 procent att de känner sig trygga. 75 procent svarar att de får extra stöd om de behöver och 72 procent är nöjda med undervisningen. Däremot är det bara 60 procent som anger att de har god arbetsro. 
     
  • På gymnasiet sjunker rekommendationsgraden något jämfört med 2021, till 72 procent. Jämfört med 2020 är det dock en ökning med tre procentenheter. 82 procent svarar att de trivs på sin skola och 88 procent anger att de känner sig trygga. En lägre andel av gymnasieeleverna, 68 procent, anger att de kan få arbetsro i skolan. Det är en minskning jämfört med 2021 (71 procent) men en ökning jämfört med 2020 (63 procent). 

Motsvarande enkäter till studerande och deltagare inom AcadeMedias vuxenutbildning skickas ut vid andra tillfällen under året. 

För mer information, kontakta: 

Ingela Gullberg, kvalitetschef  
ingela.gullberg@academedia.se