×
 

Incitamentsprogram

AcadeMedia har för närvarande tre långsiktiga incitamentsprogram i form av ett konvertibelprogram, ett aktiematchningsprogram och ett teckningsoptionsprogram.

Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare, förstärka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning, samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Utöver detta har AcadeMedias huvudägare Mellby Gård ställt ut ett aktieoptionsprogram (syntetiska optioner) till AcadeMedias VD.

Pågående incitamentsprogram:

 • Program beslutade vid årsstämman 2018 den 22 november
  • Konvertibelprogrammet 2019/2023
 • Program beslutade vid årsstämman 2021 den 30 november
  • Aktiematchningsprogram 2021/2025
  • Teckningsoptionsprogram 2021/2025
 • Program beslutade och utställda av huvudägaren Mellby Gård
  • Aktieoptionsprogram till verkställande direktören 2021

Konvertibelprogram

Konvertibelprogrammet är riktat till anställda i AcadeMediakoncernen, med undantag för verkställande direktören och koncernledningen. Deltagarna i programmet måste ha ingått avtal om förköp med bolaget. Programmet innefattar emission av konvertibler till ett nominellt belopp om högst 152 100 000 kronor och en beräknad utspädning om maximalt 2,5 procent. Deltagarna erbjuds att förvärva konvertibler till deras nominella belopp motsvarande deras bedömda marknadsvärde och varje konvertibel berättigar till teckning av aktier i bolaget till en konverteringskurs om 120 procent av den genomsnittliga volymviktade aktiekursen under perioden från och med den 1 februari 2019 till och med den 7 februari 2019. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 15 mars 2019 och de kan konverteras under fyra perioder.

Ytterligare information om programmet finner man i årsredovisningen 2018/19 Not 6 samt i styrelsens fullständiga förslag till konvertibelprogram från årsstämman 2018. Vänligen notera att det ursprungliga förslaget som fanns med i kallelsen till årsstämman justerats, detta framgår av ett pressmeddelande den 1 november 2018.

Aktiematchningsprogram

Aktiematchningsprogrammet är riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, cirka 70 personer. Programmen innebär att deltagarna i planen måste ha investerat i bolaget genom köp av nya aktier i AcadeMedia. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt (förmånsbeskattning av det erhållna värdet sker dock) erhålla stamaktier inom ramen för programmet, så kallade matchningsaktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i kallelsen till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) 2021, ärende 17.

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogrammet är riktat till cirka 40 ledande befattningshavare i koncernledningen och andra nyckelpersoner inom AcadeMedia-koncernen, som ingått avtal om förköp med bolaget. Dessa personer erbjuds att köpa teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. De ledande befattningshavare i koncernledningens innehav av teckningsoptioner och aktier redovisas under respektive person på hemsidan.

Ytterligare information om programmen finner man i kallelsen till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) 2021, ärende 18.

Aktieoptionsprogram till verkställande direktören

Huvudägaren Mellby Gård AB erbjöd i februari 2021 AcadeMedias VD, Marcus Strömberg, att förvärva så kallade kontantavräknade syntetiska optioner. Huvudägarens syfte med programmet är att främja bolagets långsiktiga utveckling och resultat. AcadeMedia AB har inte medverkat i erbjudandet och kommer inte heller att belastas av några kostnader hänförliga till erbjudandet. Programmet kan inte leda till någon utspädning för AcadeMedia-aktien.

Totalt har Marcus Strömberg förvärvat 287 357 syntetiska optioner till ett pris som motsvarar optionernas marknadsvärde, vilket har fastställts till 1,5 miljoner kronor. Om optionerna utnyttjas erhålls ingen aktie, utan en kontant betalning (regleringslikvid) från Mellby Gård AB.

Optionerna är hänförliga till AcadeMedias stamaktier och har en löptid om drygt två år. Optionerna kan utnyttjas under perioden februari – oktober 2023. Lösenpriset uppgår till 95 kronor per option, vilket motsvarar 115 procent av den volymvägda betalkursen för AcadeMedias stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 8–12 februari 2021. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Mellby Gård motsvarande stamaktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset, dock högst 25 kronor per option. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning. AcadeMedias styrelse har informerats om detta erbjudande till AcadeMedias VD, i enlighet med gällande regelverk.

Du kanske också är intresserad av