×
 

Incitamentsprogram

AcadeMedia har för närvarande två långsiktiga incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram och ett teckningsoptionsprogram.

Programmen har utformats i syfte att motivera och behålla kompetenta medarbetare, förstärka samstämmigheten mellan medarbetarnas och bolagets målsättning, samt höja motivationen till att nå och överträffa bolagets finansiella mål. Utöver detta har AcadeMedias huvudägare Mellby Gård ställt ut ett aktieoptionsprogram (syntetiska optioner) till AcadeMedias VD.

Pågående incitamentsprogram:

  • Program beslutade vid årsstämman 2021 den 30 november
    • Aktiematchningsprogram 2021/2025
    • Teckningsoptionsprogram 2021/2025
  • Program beslutade och utställda av huvudägaren Mellby Gård
    • Aktieoptionsprogram till verkställande direktören 2021

Aktiematchningsprogram

Aktiematchningsprogrammet är riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen, cirka 70 personer. Programmen innebär att deltagarna i planen måste ha investerat i bolaget genom köp av nya aktier i AcadeMedia. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt (förmånsbeskattning av det erhållna värdet sker dock) erhålla stamaktier inom ramen för programmet, så kallade matchningsaktier.

Ytterligare information om programmet återfinns i kallelsen till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) 2021, ärende 17.

Teckningsoptionsprogram

Teckningsoptionsprogrammet är riktat till cirka 40 ledande befattningshavare i koncernledningen och andra nyckelpersoner inom AcadeMedia-koncernen, som ingått avtal om förköp med bolaget. Dessa personer erbjuds att köpa teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell. De ledande befattningshavare i koncernledningens innehav av teckningsoptioner och aktier redovisas under respektive person på hemsidan.

Ytterligare information om programmen finner man i kallelsen till årsstämma i AcadeMedia AB (publ) 2021, ärende 18.

Du kanske också är intresserad av