×
 

Årsstämma

Vid årsstämman (ordinarie bolagsstämma) ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar.

På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor såsom till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Årsstämma ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. AcadeMedias årsstämma ska därmed hållas före december månads utgång varje år, i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämma
Information om registreringsförfarande samt övrig information om deltagande publiceras tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman i samband med att kallelsen publiceras. Kallelse till årsstämma offentliggörs genom pressmeddelande och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Dagen efter att kallelsen har offentliggjorts publiceras den i Post- och Inrikes Tidningar och att kallelse har skett annonseras samtidigt i Dagens Industri.

Initiativ från aktieägarna
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska vara styrelsen tillhanda i god tid före årsstämman, i enlighet med vad som meddelas på bolagets webbplats i samband med att tid och ort för årsstämma lämnas.

Du kanske också är intresserad av