×
 

Inlösenförfarandet riktar sig inte till personer vars deltagande i inlösenförfarandet förutsätter ytterligare information eller att registreringsåtgärder eller andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationsbroschyren avseende inlösenförfarandet får heller inte distribueras till sådana länder som kräver ytterligare information eller åtgärder enligt föregående mening eller till länder där sådan distribution strider mot gällande regler.

Aktieinlösenprogram 2024

Information uppdaterad den 16 februari 2024

Årsstämman i AcadeMedia den 30 november 2023 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram, innefattande minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier. AcadeMedias styrelse har nu, på basis av bemyndigande från årsstämman, fastställt villkoren för det frivilliga inlösenprogrammet.

Högst 4 223 502 stamaktier kan komma att lösas in och aktiekapitalet kan därmed komma att minskas med högst 4 223 502 kronor. Aktiekapitalminskningen kommer att återställas genom en fondemission varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med 5 279 378 kronor.

Avstämningsdagen för erhållande av inlösenrätter har fastställts till den 23 februari 2024. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för AcadeMedias räkning förda aktieboken erhåller en inlösenrätt för varje innehavd stamaktie i AcadeMedia. 25 inlösenrätter berättigar till inlösen av en stamaktie. Aktierna inlöses mot en kontant ersättning om 65 kronor per aktie. Sammanlagt kan högst 274 527 630 kronor komma att utbetalas som likvid för de inlösta aktierna.

Sedvanlig handel med inlösenrätter och inlösenaktier på Nasdaq Stockholm kommer att arrangeras.

Nedan anges de datum som gäller för inlösenprogrammet. En informationsbroschyr med ytterligare information finns nedan.

Eventuella frågor med anledning av Inlösenförfarandet besvaras av Avanza på telefon +46 (0)8-409 421 22 eller via email corpemissioner@avanza.se.

Datum

20 februari 2024
Publicering av informationsbroschyr och anmälningssedel

21 februari 2024
Sista dag för handel med AcadeMedia-aktien inklusive rätt till erhållande av inlösenrätter

23 februari 2024
Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter

27 februari 2024 – 8 mars 2024
Period för handel i inlösenrätter

27 februari 2024 – 12 mars 2024
Anmälningsperiod för inlösen av aktier

14 mars 2024 – 21 mars 2024
Period för handel i inlösenaktier

Omkring 28 mars 2024
Utbetalning av inlösenlikvid