×
 

Intressentdialog

Att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en viktig del av AcadeMedias hållbarhetsarbete. AcadeMedias intressenter avgör vilka hållbarhetsområden som är särskilt viktiga för dem i relationen med AcadeMedia.

Med hjälp av våra intressenters frågor och inspel har vi kartlagt hur viktiga olika frågor är för våra intressenter och i vilken grad AcadeMedia kan påverka dem.

Miljö och klimat - samt lärande - är viktigast

Elever, medarbetare och investerare som intervjuats i AcadeMedias intressentdialog anser att miljö- och
klimatfrågor är viktigast att fokusera på i hållbarhetsarbetet. Tar vi med samtliga intressentgrupper är dock lärande den fråga som väger tyngst.

Lärande handlar både om det som sker i undervisningen på våra förskolor, skolor och vuxenutbildningar, och det som vi som organisation behöver lära och förändra för att bidra till den omställning som krävs. För att lyckas med det anser intressenterna att ledarna inom AcadeMedia behöver vara tydligare förebilder både när det gäller motivation
och resultat, samt att vi behöver samarbeta med andra aktörer inom de olika områdena.

Planeten jorden ny intressent

Vi har i år lagt till en intressent, planeten jorden. Denna intressent behöver i våra ögon finnas med i
denna uppräkning trots att det inte går att föra en dialog i ordets bokstavliga bemärkelse. Dialogen handlar
här om att ta del av och följa forskningen inom klimatområdet.
De intressentgrupper vi intervjuat är:
• Barn och elever
• Medarbetare och rektorer
• Fackliga representanter
• Sveriges kommuner och regioner (SKR)
• Skolverket
• Leverantörer
• Ägare och investerare

Riskhantering - viktig fråga

Våra intressenter tar ofta upp olika former av risker i dialogen med oss. Intressenterna ser i stort sett samma risker som vi gör, ofta delar vi också definitionen av risken i fråga. Riskarbetet är ett ständigt pågående arbete som sker på flera nivåer i organisationen.

Intressent Kanal för dialogViktiga frågor för intressentgruppen
Barn, elever, vuxen­studerande och vårdnadshavareMed engagerade medarbetare och bra studiemiljöer rustar vi våra barn, elever och vuxenstuderande med kunskap och bildning för att forma sin egen framtid - Change through Education.Dagliga möten på förskola, skola och utbildningsenhet. Utvecklingssamtal. Mentorstid. Föräldramöten. Lärplattformar. Sociala medier. Mässor och andra öppna arenorUtbildning av hög kvalitet. Trygghet och studiero. Kunniga och engagerade medarbetare. Låg personalomsättning. Elevhälsa. Möjlighet att påverka/lyhördhet. Bra mat
MedarbetareAcadeMedia ska rekrytera, utveckla och motivera de bästa pedagogerna och skolledarna. Vi vill även skapa en effektiv organisation och ett ständigt kollegialt lärande.Möten. Internkommunikation. Medarbetarsamtal. Medarbetarundersökningar. Fackliga möten. Internutbildningar.Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa. Möjlighet att påverka/lyhördhet. Kompetensutveckling. Ledarskap. Attrahera och utveckla medarbetare.
LeverantörerAcadeMedia ska föregå med gott exempel och med hjälp av vår storlek förhandla fram goda villkor både vad gäller ekonomi och hållbarhet i de avtal vi sluter.Upphandlingar
Inköp
Möten
Uppföljningar
Arbetsmiljö, arbetsvillkor och hälsa
Anti-korruption och mutor
Miljö/hållbarhet
ÄgareAcadeMedia ska skapa en långsiktigt hållbar verksamhet och en sund avkastning till sina ägare.Möten. Styrelserepresentation. Årsstämma. Finansiella rapporter. Investerarpresentationer.Sund och hållbar tillväxt och lönsamhet. Attrahera och utveckla medarbetare. Transparens. Ansvarsfullt agerande från ledning och styrelse
SamhälleAcadeMedia ska genom lyhördhet, hög transparens och god tillgänglighet leva upp till samhällets förväntningar.
AcadeMedia ska också bidra till samhällets behov av kompetenta medborgare genom att tillhandahålla relevanta utbildningar av hög kvalitet.
Traditionell massmedia
Sociala medier
Möten och seminarier
Högkvalitativ utbildning. Utveckling av framtidens skola. Ansvarsfull användning av skattemedel. Låg personalomsättning. Transparens. Elevhälsa

Du kanske också är intresserad av