×
 

Etik i praktiken

AcadeMedia ska ha ett etiskt förhållningssätt i allt vi gör. Tillsammans skapar vi en god kultur där vi alla bidrar till att våra kollegor att bli sitt bästa jag. För att göra det måste man arbeta i en trygg miljö.

AcadeMedias värdegrund bygger på orden mod, passion och tillit. Mångfald ska uppmuntras och olikheter ska tas tillvara som en resurs. Vi arbetar ständigt med självledarskap, kultur och stärkande av varumärkesidentitet utifrån värdeorden. Detta bidrar till en gemensam kultur som stärker arbetet mot FN:s globala mål, särskilt mål nummer fyra som lyder ”God utbildning för alla”.

Digital trygghet är viktigt

Oavsett om du är elev, förälder, medarbetare eller deltagare i någon av våra vuxenutbildningar, vill vi på AcadeMedia att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. På medarbetarwebben berättar vi om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det och vad vi gör för att skydda dem. Där finner du även:

  • GDPR-utbildning
  • samtyckesblanketter
  • personuppgiftsbiträdesavtal
  • stödmaterial riktat till dig som ska leda en gruppdiskussion om dataskydd i din verksamhet, när alla medarbetare genomfört webbutbildningen.
  • policys, rutiner och riktlinjer
  • information om hur du anmäler en personuppgiftsincident

Uppförandekod och visselblåsarfunktion

Vår uppförandekod och visselblåsarfunktion är viktiga verktyg i vårt arbete för ett etiskt förhållningssätt. Uppförandekoden är vår ryggrad och visselblåsarfunktionen är våra medarbetares och allmänhetens möjlighet att säga till när man misstänker att oegentligheter förekommer.

Antikorruption

AcadeMedia ska motarbeta all form av korruption och mutor på samtliga marknader vi är verksamma. Det gör vi bland annat genom tydliga regelverk och policyer som följs upp av ansvarig stab. Vi tar också upp dessa risker i interna utbildningar. Branscher där vi bedömer riskerna som påtagliga är bland annat bygg-, städ och konsulttjänster. Ett viktigt sätt att motverka dessa risker är att teckna ramavtal med leverantörer inom dessa branscher. Vi analyserar ständigt var i organisationen den största risken för korruption och mutor finns.

Fackliga organisationer

Inom ramen för friskoleavtalet har AcadeMedia tecknat ett lokalt samverkansavtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lärarförbundet har en Riksavdelning med 3,8 heltidstjänster och Lärarnas Riksförbund har en koncernförening om 4,6 tjänster inom AcadeMedia. Dessa tjänster är avlönade av AcadeMedia. Förbunden har även platser i AcadeMedias styrelse.

Jämställda löner

AcadeMedia genomför årligen lönekartläggningar. Resultatet från dessa redovisas i årsredovisningen. Historiskt har skillnaderna varit små.

Du kanske också är intresserad av