×
 

Aktiviteter under året

Medarbetarundersökningen

AcadeMedias samtliga medarbetare svarar en gång om året på en landsspecifik medarbetarundersökning. Undersökningen görs på olika sätt i de länder där vi är verksamma. Vi vill använda jämförelsetal bakåt, vilket kräver att vi fortsätter enligt varje lands tradition. Undersökningarnas syfte är att ta reda på hur våra medarbetare trivs och om de upplever att de har förutsättningar att genomföra sitt arbete.

Utbildningswebben

Kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga, helt nödvändig för att skapa en lärande organisation. Academy är AcadeMedias interna akademi för kompetensutveckling som arbetar efter fyra mål- och utvecklingsområden: pedagogutveckling, ledarutveckling, medarbetarutveckling samt skol- och samhällsutveckling. Inom ramen för dessa områden genomförs och utvecklas ständigt nya insatser och program som finns tillgängliga för alla medarbetare på utbildningswebben.

Mentorsprogram för ledare

Ett koncerngemensamt mentorsprogram för ledare. Programmet syftar till att stödja och stimulera både nya och mer vana ledare att utvecklas i sin roll samt att möjliggöra för etablerade ledare att bidra med sin kompetens i koncernöverbryggande sammanhang.

Talangprogrammet för blivande chefer

Talangprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram som riktar sig till medarbetare med potential att bli ledare. Genom en strukturerad urvalsprocess med tester och intervjuer säkerställer vi att programmets innehåll och design blir väl investerad tid för dem som går det – att det passar med den egna utvecklingen.

Mentorsprogram för seniora chefer

AcadeMedias mentorsprogram syftar till att fördjupa perspektiven om vad det innebär att vara ledare i pågående samhällsutveckling. Innehållet utmanar och stimulerar ledare samt bidrar till nya perspektiv kring lärande och ledarskap. Programmet syftar också till att möjliggöra för seniora ledare med potential och driv att få en helhetsbild av hur vi arbetar med karriärutveckling inom koncernen.

Pulsmätningar

Som komplement till den årliga medarbetarundersökningen har HR i den svenska verksamheten erbjudit ett verktyg för löpande pulsmätningar, med forskningsbaserade frågor med stark koppling till engagemang och välmående på arbetsplatsen. Förutom att ge chefer en löpande och aktuell överblick över gruppens fokusområden, utvecklas medarbetares självledarskap genom att varje individ kan följa sin utveckling och ta ansvar för sin arbetssituation.