×
 

Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet

En god arbetsmiljö handlar både om den fysiska, och den psykosociala arbetsmiljön. Vi ska förebygga problem, för att skapa en säker, trygg, tillitsfull och hälsosam arbetsmiljö för barn, elever, deltagare och medarbetare. Trygghet och studiero är två av de viktigaste frågorna för goda studieresultat, frågan är därför fundamental för hela vår verksamhet.

Möjligheter att lära och utvecklas

Våra verksamheter ska vara trygga och präglas av en arbetsmiljö där alla har möjligheter att lära och utvecklas. De lokaler som vi befinner oss i ska vara ändamålsenliga och ha den utrustning som behövs. Kärnan i arbetsmiljöarbetet handlar om att vi ska skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund miljö och att vi ska förebygga risker för arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Det är skolhuvudmannen som är ansvarig för elevernas och personalens arbetsmiljö. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är ett viktigt verktyg för att skapa goda arbetsförhållanden på varje enhet. Från och med årskurs sju företräds elever av ett elevskyddsombud. Innan dess får eleverna vara med i arbetsmiljöarbetet utifrån ålder, mognad och förutsättningar. Studerandeskyddsombud utses av vuxenstuderande.

På alla nivåer inom AcadeMedia har vi nära dialog med fackliga parter och samverkar på flera olika nivåer (lokal, områdes- och koncernnivå). På koncernnivå finns ett arbetsmiljöråd där HR-direktör, samtliga HR-chefer och fyra regionala skyddsombud från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ingår. Arbetsmiljörådets primära uppgift är att driva aktuella arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöpolicy

Tyngden i vårt arbetsmiljöarbete slås fast i inledningen av vår arbetsmiljöpolicy, ett av våra viktigaste styrdokument för arbetsmiljöarbetet. Där står ”En god arbetsmiljö är en konkurrensfråga och därmed även en strategisk fråga för AcadeMedia och dess verksamheter”.

Målet med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare och elever/deltagare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Personsäkerhetspolicy

För att alla medarbetare ska veta hur vi ser på, och hur vi agerar i, säkerhetsfrågor har vi en personsäkerhetspolicy. Våra medarbetare utför ett arbete som påverkar många män­niskor. I detta arbete måste man ibland lämna besked, eller hantera situationer, som kan vara känslomässigt påfrestande eller svårhanterliga av andra skäl. Det händer allt oftare att människor vi möter i vårt arbete tappar kontrollen. En liten del av dem som tappar kontrollen riktar hot mot våra anställda, eller utsätter dem för stalkning eller andra situationer som upplevs som obehagliga. Vår personsäkerhetspolicy ger alla arbetsplatser inom AcadeMedia verktyg för hur sådana situationer ska hanteras. Policyn ligger på AcadeMedias öppna medarbetarwebb, den är alltså fri att använda även för andra, i delar eller i sin helhet.

Maximera sina möjligheter vid en attack

AcadeMedia började utbilda medarbetare på våra grund- och gymnasieskolor i PDV 2017. PDV är en polisterm och en förkortning av Pågående Dödligt Våld. Definitionen av PDV är följande: en eller flera gärningspersoner vill döda så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Syftet med utbildningen är att ge samtliga medarbetare på våra grund- och gymnasieskolor kunskap och insikt för att minimera skadan vid sådana attacker. Närmare 6 000 medarbetare har nu gått utbildningen. Trots att ämnet är svårt och obehagligt att tänka på och prata öppet om, är utbildningen mycket uppskattad med höga betyg från deltagarna. Utbildningen har inte genomförts under pandemin eftersom den kräver fysiska övningar och nära fysiskt samarbete för att ha avsedd effekt.

Du kanske också är intresserad av