×
 

Lärande

Tre barn sitter bredvid varandra i klassrummet, barnet i mitten håller i en ipad

Alla har rätt till utbildning av hög kvalitet

Utbildning är en av de viktigaste frågorna för alla samhällen.

Genom att erbjuda en god miljö för lärande bidrar AcadeMedia till att människor och samhällen kan utvecklas och växa. Alla elever har samma rätt till en utbildning av hög kvalitet, oavsett bostadsort och bakgrund. En god miljö för lärande handlar om att se varje enskild elevs behov och möjligheter.

Två barn pekar och upptäcker ett jordklot markerade med djur på.

Ändamålsenliga och trygga utbildningsmiljöer

Alla, både medarbetare och elever, ska arbeta och studera i miljöer som passar för den uppgift som ska göras. En trygg skolmiljö skapar goda möjligheter för eleverna ta till sig de kunskaper och insikter som undervisningen ska ge.

Vårt kvalitetsarbete

AcadeMedias mål är att vara ledande på lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. Den främsta indikatorn inom området lärande är ”100% – alla ska i mål”.

Två elever i vita labbrockar, en av de ser in i ett mikroskop medan den andra har skyddsglasögon och ser på

Ett urval aktiviteter

Årlig kvalitetsrapport

Tillsammans med vår integrerade års- och hållbarhetsredovisning publicerar AcadeMedia också sin årliga kvalitetsrapport. Där beskriver vi hur vi arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet, vilka områden som utvecklats väl under året och vad som behöver göras framåt. Rapporten innehåller också våra kvalitetsresultat på koncernnivå. Resultaten för våra olika huvudmän/verksamheter finns på deras respektive hemsidor.

Uppföljning av resultat

Måluppfyllelsen följs upp och redovisas på tre olika nivåer – enhet, huvudman
och koncern. Kvalitetsrapporten, som publiceras i nära anslutning till års- och hållbarhetsredovisningen, ger en bra överblick av nuläget och ligger till grund för vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras.

Lärare och ung elev sitter i ett bibliotek, den unga pojken skriver i hans anteckningsbok och läraren ler mot honom.

Vi har världens viktigaste uppdrag

Som medarbetare i AcadeMedia ingår du i en större helhet och du har stor möjlighet till utveckling, både tillsammans med kollegor och i din egna yrkesroll. Alltid med fokus på vår gemensamma uppdrag att genom utbildning förändra människors liv och skapa en bättre och mer hållbar framtid.