×
 

Våra kvalitetsresultat

Transparens är en viktig del av AcadeMediamodellen – såväl internt som externt. Vi ser det som vår skyldighet mot alla som ska välja förskola eller skola att redovisa vilka resultat som uppnås. Det är dessutom ett viktigt verktyg i vårt eget kvalitetsarbete på alla nivåer. Här kan du ta del av resultaten inom våra olika skolformer.

Kvalitetsresultat förskolan

Här kan du ta del av våra egna uppföljningar av måluppfyllelsen i förskolan och de bedömningar som återkommande görs av kvaliteten i verksamheten. Du kan också läsa om utfallet i den årliga föräldraundersökningen.

AcadeMedias svenska förskoleverksamheter har, i avsaknad av en enhetlig och nationell uppföljning, utarbetat egna verktyg för uppföljning och utveckling av kvaliteten i förskolan. Varje halvår görs bedömningar av hur förskolorna arbetar och hur väl man lyckas i förhållande till läroplanen. Årets uppföljning visar på oförändrade eller något minskande värden inom samtliga områden och totalvärdet för perspektivet Undervisning minskar till 5,6 jämfört med förra årets 5,7*. De områden där förskolornas undervisning får det högsta resultatet läsåret 2022/23 är Språk och kommunikation (5,9) respektive Normer och värden, Skapande, Lek samt Barns delaktighet och inflytande (samtliga på 5,8). Lägst utfall noteras för målområdet Matematik (5,3).

Alla förskolor inom AcadeMedia genomför också varje år en enkät bland vårdnadshavarna och de kan i hög utsträckning konstateras vara nöjda. I 2022/23 års undersökning svarade 88 procent av vårdnadshavarna i de svenska förskolorna att de kan rekommendera sitt barns förskola och 93 procent uppgav att det egna barnet trivs.

I enkäten ställs även frågor om värdegrundsarbetet och lärmiljön, exempelvis barnets trygghet i förskolan, om de vuxna ingriper om någon blir illa behandlad och om de vuxna tar hänsyn till vad barnet tycker och tänker. Resultaten ligger generellt sett högt (kring 90-94 procent svarar något av de högsta svarsalternativen) medan utfallet på frågan om barnet kan få återhämtning och vila i förskolan ligger något lägre (85 procent). Andelen föräldrar som är nöjda med den pedagogiska verksamheten på sitt barns förskola är 88 procent.

I de tyska förskoleverksamheterna har också enkätundersökningar genomförts men årets svarsfrekvenser nådde inte upp till tillräckliga nivåer för att ett tillförlitligt resultat ska kunna fastställas.

När det gäller de norska förskolorna så har de pga. strejk tvingats att ställa in årets enkäter. Dessa kommer istället att genomföras under läsåret 2023/24.

*Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Inom AcadeMedia bedrivs den svenska förskoleverksamheten av Pysslingen Förskolor, Innovitaskolan, Noblaskolan, Montessori Mondial och Vittra. I Norge bedrivs förskoleverksamheten av Espira, i Tyskland av Joki, Stepke, KTS samt Espira och i Nederländerna av Blokkentrein och Le Garage Kinderopvang.

Förskolans uppföljning av läroplanens mål

AcadeMedias förskolor följer regelbundet upp i vilken mån man lever upp till målen i läroplanen. Uppföljningen är utformad som en självvärdering och de huvudområden som bedöms på varje förskola utgår från läroplanen. Bedömningsskalan är femgradig (0, 2, 4, 6 och 8) där värdet åtta avser högsta möjliga kvalitet och en fyra anger att måluppfyllelsen är fullt godtagbar i förhållande till kraven i styrdokumenten.

Det målområde där förskolornas undervisning får det högsta resultatet läsåret 2022/23 är Språk och kommunikation (5,9), medan lägst resultat noteras för Matematik (5,3).

Förskolornas måluppfyllelse avseende undervisningen

Rekommendationsgrad (%)

Nöjdhet bland förskolans vårdnadshavare 

I den årliga enkäten till vårdnadshavare ställs bl.a. frågor om undervisningen, lärmiljön och den generella nöjdheten med den egna förskolan (rekommendationsgrad). 

Inom AcadeMedias svenska förskolor uppgår andelen vårdnadshavare som rekommenderar förskolan nu till 88 procent, vilket är en uppgång på 1 procentenhet jämfört med förra året.

Kvalitetsresultat grundskolan

Här kan du läsa om i vilken utsträckning våra grundskolor når de nationella målen för såväl kunskaper som värdegrund. Du kan även ta del av resultaten från våra årliga enkätundersökningar bland elever och vårdnadshavare.

Betygsresultaten för avgångseleverna i AcadeMedias grundskolor läsåret 2022/23 ligger för eleverna i årskurs 9 fortsatt klart över riksgenomsnitten. Det genomsnittliga meritvärdet ligger på 242,7 poäng (riksgenomsnitt 228,5 poäng) och andelen elever som klarat kunskapskraven i alla ämnen på 80,3 procent (riksgenomsnitt 73,2 procent). Andelen behöriga till gymnasieskolan uppgår till 90,2 procent (riksgenomsnitt 85,2 procent). I sammanhanget bör det noteras att överensstämmelsen mellan vad eleverna presterade på de nationella proven och de satta slutbetygen har ökat markant inom AcadeMedias grundskolor under läsåret 2022/23.

När det handlar om hur väl grundskolan uppfyller de nationella målen som handlar om värdegrund följs detta bland annat upp i årliga enkäter riktade till elever och vårdnadshavare. Här ligger årets resultat strax under föregående års. Exempelvis uppgår andelen grundskoleelever som känner sig trygga i sin skola nu till 81 procent (82 procent förra året) medan 67 procent uppger att de vuxna ingriper om någon behandlas illa (68 procent förra året).

Vårdnadshavarna är överlag mer positiva i sina svar än eleverna och utfallet i deras enkäter ligger ofta 10-15 procentenheter över elevernas. Exempelvis uppgår andelen elever som kan rekommendera sin grundskola till 65 procent medan den ligger på 79 procent bland vårdnadshavarna.

Variationerna mellan olika grundskolor är förhållandevis stor, såväl när det handlar om enkätresultat som betygsresultat.

Inom AcadeMedia bedrivs grundskoleverksamheten av Innovitaskolan, Montessori Mondial, Noblaskolan, Pops Academy, Snitz grundskola och Vittra.

Andel elever som fått godkända betyg i alla ämnen

Grundskolans betygsresultat 

Läsåret 2022/23 hamnade andelen elever med godkända betyg i alla ämnen på 80,3 procent (riksgenomsnitt 73,2 procent). Även när det handlar om meritvärde och behörighet till gymnasieskolan ligger AcadeMedias grundskolor högt över riksgenomsnitten.

Nöjdhet bland grundskolans elever och vårdnadshavare

I den årliga enkätundersökningen tillfrågas elever och vårdnadshavare bl.a. om de kan rekommendera sin skola. Positiva utfall registreras endast för de som markerat de högsta svarsalternativen (7–10) på en tiogradig skala.

Rekommendationsgraden minskar bland såväl grundskolans elever som deras vårdnadshavare jämfört föregående läsår, men ligger fortsatt över nivåerna innan pandemiårens toppnoteringar.

Rekommendationsgrad (%)

Kvalitetsresultat gymnasiet

Här hittar du information om kunskaps- och värdegrundsresultaten på våra gymnasieskolor och resultaten från de årliga enkätundersökningarna bland eleverna.

Enligt den nationella betygsstatistiken 2022/23 minskar andelen gymnasieelever som erhållit examen under det gångna läsåret, från 90,1 till 88,2 procent (riksgenomsnitt 90,7 procent). Betygspoängen minskar marginellt från 14,2 till 14,1 poäng (riksgenomsnitt 14,5 poäng). I sammanhanget bör det noteras att överensstämmelsen mellan vad eleverna presterade på de nationella proven och de satta kursbetygen har ökat markant inom AcadeMedias gymnasieskolor under läsåret 2022/23. Totalt sett ligger avvikelserna inom AcadeMedias gymnasieskolor ungefär i nivå med riksgenomsnitten. Det finns dock stor variation mellan de enskilda skolorna.

Andelen elever inom AcadeMedia som fullföljde sin gymnasieutbildning på tre år och fick examen läsåret 2022/23 (den så kallade genomströmningen) minskade till 76,9 procent vilket är en nedgång med en dryg procentenhet. Riksgenomsnittet låg på 79,7 procent, vilket är samma nivå som året innan (79,7 procent).

I årets enkät till gymnasieeleverna sjunker rekommendationsgraden med två procentenheter (till 70 procent), och är därmed i nivå med året innan pandemin. Studieron, som vid förra mätningen gick från 71 till 68 procent, ligger kvar på samma nivå som förra året.

Variationerna mellan olika gymnasieskolor är förhållandevis stor, såväl när det handlar om enkätresultat som betygsresultat.

Inom AcadeMedia bedrivs gymnasieverksamheten av Cybergymnasiet, Designgymnasiet, Donnergymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Hagströmska Gymnasiet, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI-gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, ProCivitas Privata Gymnasium, Rytmus, Sjölins Gymnasium och Snitz Gymnasium.

Andel med examen (elever med avgångsbetyg)

Gymnasieskolans betygsresultat

Den nationella statistiken som släpptes av Skolverket i november visar att andelen gymnasieelever med examen totalt sett minskar inom AcadeMedias gymnasieverksamheter, från 90,1 till 88,2 procent. Riksgenomsnittet låg på 90,7 procent. Variationen mellan olika huvudmän och utbildningar är dock stor.

I sammanhanget bör det noteras att överensstämmelsen mellan elevernas resultat på de nationella proven och de satta betygen har ökat markant under det gångna läsåret.

Gymnasieelevernas nöjdhet

Andelen gymnasieelever som kan rekommendera sin skola till andra har minskat med 2 procentenheter jämfört med föregående läsår, från 72 till 70 procent. Resultatet är dock något högre än innan de absoluta toppnoteringarna kom under pandemin. Positiva utfall registreras endast för de som markerat de högsta svarsalternativen (7-10) på en tiogradig skala.

Rekommendationsgrad (%)

Kvalitetsresultat vuxenutbildningar

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

För kommunal vuxenutbildning visar betygssammanställningarna för 2022 att andelen som har avslutat sina kurser med ett godkänt betyg har minskat sedan året innan. Nedgångar noteras framför allt inom sfi och grundläggande vuxenutbildning. Totalt sett ligger betygsresultaten under riksgenomsnitten för helåret 2022, undantaget grundläggande vuxenutbildning som ligger över. Andelen som läser på distans (inklusive flex) är dock betydligt högre inom AcadeMedias vuxenutbildning än i övriga riket. Såväl inom AcadeMedia som i riket noterar distansutbildning generellt sett lägre betygsresultat än klassrumsbaserad undervisning. Delas totalresultatet istället upp i dessa olika studieformer ligger resultaten inom AcadeMedia högre än motsvarande riksgenomsnitt.

Andelen med examen inom yrkeshögskolan ligger på 65 procent. Ännu har inget riksgenomsnitt för 2022 publicerats. Andelen studerande som är i arbete 6 månader efter examen ökar och så även andelen i arbete som överensstämmer helt eller delvis med utbildningens inriktning, vilket är högre än senast publicerade riksgenomsnitt.

AcadeMedias vuxenutbildning gör regelbundet uppföljningar av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från hösten 2023 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (87,5 procent) och har ökat något jämfört med utfallet från förra mätningen (86,4 procent). Även benägenheten att rekommendera verksamheten ökade och ligger nu på 88,9 procent (87,4 procent 2022).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena CME/FutureGames, EC Utbildning, Eductus, Hermods, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), KYH Yrkeshögskola, Movant, NTI-skolan, Plushögskolan (som består av Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan), Sälj & Marknadshögskolan och The Game Assembly.

Rekommendationsgrad (%)

Djupdyk i kvalitetsresultaten

Läs mer på vår medarbetarwebb i detalj hur våra kvalitetsresultat och prioriterade utvecklingsområden för vuxenutbildningen ser ut.

Vår kvalitetsorganisation

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om vårt kvalitetsarbete.

Elever i grundskola ska lära sig koda små maskiner. De står i en cirkel medan läraren förklarar framför hennes dator

Kvalitetsrapporter

AcadeMedia publicerar varje år en omfattande kvalitetsrapport som beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika verksamheterna.

Du kanske också är intresserad av