×
 

AcadeMediamodellen

AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi vill helt enkelt åstadkomma nödvändiga och positiva förändringar, både för enskilda individer och för samhället som helhet. Vi kallar det ”Change through education”.

För att kunna nå vår vision har vi identifierat fyra målområden som vi behöver vara ledande inom. Dessa är lärande, attraktivitet, effektivitet och innovativ utveckling. I korthet handlar det om att se till att alla barn, elever och vuxenstuderande når målen för sin utbildning i enlighet med vår devis ”100% – alla ska i mål”. Vi siktar också på att alla ska vara så nöjda med våra verksamheter att de rekommenderar oss till andra - såväl utbildningsanordnare som arbetsgivare. Vi eftersträvar därtill att vara en effektiv organisation som präglas av nytänkande och innovativa lösningar.

Inom AcadeMedia samlas många olika utbildningsanordnare inom alla skolformer, från förskola till grundskola och gymnasium samt vuxenutbildning. Utifrån vår gemensamma syn på kvalitet har vi skapat AcadeMediamodellen som hjälper oss att inrikta vårt kvalitets- och utvecklingsarbete på det allra viktigaste för att vi ska kunna nå våra målsättningar.

AcadeMediamodellen bygger på forskning, beprövad erfarenhet och djupgående sambandsanalyser och omfattar alla verksamheter inom koncernen. I korthet fokuserar AcadeMediamodellen på det som driver resultatutvecklingen framåt. Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

Kort presentation av AcadeMediamodellen

AcadeMediamodellens mittersta det, strukturkvalitet, processkvalitet, resultatkvalitet

Våra kvalitetsaspekter

Med utgångspunkt i vår gemensamma kvalitetsdefinition* har vi identifierat avgörande förutsättningar och processer (så kallade drivare) för att nå så goda resultat som möjligt. Här fastställer vi sedan indikatorer som vi målsätter, följer upp och vidareutvecklar.

De indikatorer som vi styr verksamheterna på sorteras in under följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet som handlar om de förutsättningar som finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet avser våra huvudprocesser och hur det arbete som ska leda till att målen uppnås fungerar i praktiken.
  • Resultatkvalitet handlar om våra faktiska resultat och i vilken grad vi når de uppsatta målen.

*I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet) för en så god verksamhet (processkvalitet) att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

1. Uppdraget i fokus

Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra barns, elevers och deltagares bästa när vi fattar beslut. Med gemensamma krafter ska vi se till att de når de uppsatta målen och att vi genom en högkvalitativ verksamhet ger dem så goda förutsättningar som möjligt för ett bra liv.

2. Proaktiv uppföljning

Inom AcadeMedia har vi sedan många år väl utvecklade system för egenkontroll och ser på olika sätt till att vi lever upp till krav och förväntningar.

När det handlar om undervisningen genomför alla grundskolor och gymnasieskolor uppföljningar i form av betygsprognoser och/eller undervisningsutvärderingar minst varje termin. Resultaten ger en bild av hur väl undervisningen fungerar i olika skolor/klasser/kurser, om det finns elever som riskerar att få icke godkända betyg och om det finns behov av att se över resursfördelning och organisation. Motsvarande måluppfyllelseprognoser och/eller undervisningsutvärderingar genomförs även av AcadeMedias förskolor och införs nu också inom delar av vuxenutbildningen.

Vi genomför också regelbundna utvärderingar av vår verksamhet där både vårdnadshavare, elever/deltagare och medarbetare får komma till tals. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med att sätta in åtgärder vid behov.

3. Kollegial samverkan

AcadeMedias olika huvudmän och verksamheter samarbetar, utbyter erfarenheter och lär av varandra så gott som dagligen. Det gör oss till en extremt lärande organisation, något som i förlängningen borgar för en bättre utbildning för våra barn, elever och deltagare inom våra vuxenverksamheter. Vi ser kollegial samverkan som en motor i utvecklingsarbetet och skapar därmed arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte på alla nivåer.

Det är också en självklarhet för AcadeMedia att samarbeta och utbyta erfarenheter med externa aktörer. Vi har löpande och goda kontakter med skolmyndigheter, kommunala och fristående utbildningsanordnare, universitet och högskolor samt organisationer som exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner, Friskolornas Riksförbund och det fristående forskningsinstitutet Ifous.

4. Aktiv resursfördelning

Att vara del av AcadeMedia innebär att man på olika sätt blir erbjuden stöd och hjälp för att klara av sitt uppdrag. I Sverige samlas gemensamma resurser och kompetenser inom AcadeMedia Support för att stödja våra pedagoger och rektorer/skolledare på ett så professionellt och effektivt sätt som möjligt. Exempel på gemensamma funktioner är IT, löneadministration, inköp, fastighet samt löpande HR- och ekonomiservice.

Därtill finns AcadeMedia Academy som är vårt interna center för utbildning, utveckling och kompetensförsörjning.

Inom AcadeMedia anpassar vi också löpande vår organisation, bemanning och andra resurser. Vi analyserar noga våra verksamheter ur olika kvalitetsaspekter och justerar därefter resursfördelningen under verksamhetsåret. För oss är det viktigt att hela tiden ta hänsyn till var de största utmaningarna och behoven finns. På så sätt tar vi det kompensatoriska uppdraget på allvar.

Du kanske också är intresserad av