×
 

Offentlighetsprincipen olämplig för privata skolaktörer

Det är oklart vilken nytta som införandet av offentlighetsprincipen i fristående skolor kommer att medföra och regeringen har inte lyckats definiera vilka problem som den vill lösa genom en sådan radikal lagändring.

Redan idag finns ett tydligt regelverk som bidrar till öppenhet och transparens men offentlighetsprincipen är inte anpassad för, eller ens lämplig att tillämpa på privata företag. Det är några av AcadeMedias synpunkter på remissen över promemorian –Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag.

Offentlig sektor är konstruerad, organiserad och finansierad efter offentlighetsprincipen, men det är inte privat sektor. För ett börsnoterat bolag som AcadeMedia finns exempelvis ett stort regelverk som omfattar aktiemarknaden, något som utredningen om offentlighetsprincipen inte tagit fasta på.

– Öppenhet, inom det som handlar om skolverksamhet är i grunden bra. Till exempel har vi sedan många år redovisat våra kvalitetsresultat öppet. Men det går inte att jämställa offentliga aktörer med privata när det handlar om offentlighetsprincipen eftersom vi har olika förutsättningar för vår verksamhet. säger Marcus Strömberg vd och koncernchef AcadeMedia.

Istället för införande av offentlighetsprincipen föreslår AcadeMedia därför en ”anpassad offentlighetsprincip” genom följande alternativa lösningar.

  1. Utvidgad uppgiftsskyldighet

Genom att tydligt identifiera vilka uppgifter och dokument i verksamheten som i större utsträckning än i dag behöver vara offentliga kan lagstiftningen ändras för att ändamålsenligt öka allmänhetens insyn.

  1. Utvecklad reglering kring den kommunala insynsrätten

Regleringen kring den kommunala insynsrätten utvecklas för att i större utsträckning möta allmänhetens behov av insyn.

  1. Allmänheten ges motsvarande insynsrätt som kommunerna

Skollagen kompletteras med en bestämmelse som ger allmänheten motsvarande insyn som kommunen beträffande vissa delar av verksamheten.

För mer information

Jonas Nordström, chefsjurist AcadeMedia

Tel: 072-217 48 35

Anders Porelius, presschef AcadeMedia

073-0894380