×
 

Kommuniké från AcadeMedias bolagsstämma 22 april 2003

KOMMUNIKÉ FRÅN ACADEMEDIAS BOLAGSSTÄMMA 22 APRIL 2003 · AcadeMedia står fortsatt finansiellt starkt och väsentliga konstnadsreduceringar genom framförallt personalminskning och sänkta lokalkostnader utgör grunden för att lönsamhet skall nås · Bemyndigande till styrelsen ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital · Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv · Omval av befintliga styrelseledamöter Bengt Stillström, Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg och Ingemar Olsson Från AcadeMedias bolagsstämma tisdagen den 22 april 2003 noteras bla följande: VD-anförande VD Lars G. Mattsson informerade om resultat och finansiell ställning för det gångna året samt de framtidsutsikter som finns för branschen och för AcadeMedia i synnerhet. Disposition av resultat Förlusten för år 2002 avräknas mot bundet kapital i enlighet med den presenterade årsredovisningen. Utdelning Ingen utdelning lämnas. Styrelsearvode och revisionsarvode Arvoden till styrelseledamöter år 2003 beslöts utgå med 200 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöterna. Arvoden till revisorerna utgår enligt fakturerad och godkänd räkning. Styrelse och revisorer Omval gjordes av befintliga styrelseledamöter Bengt Stillström, Anders H Pers, Håkan Berntsson, Roland Ljungberg och Ingemar Olsson. Till revisor omvaldes auktoriserade revisorn Anders Roos med auktoriserade revisorn Peter Gadsjö som revisorssuppleant för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter denna stämma. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst en miljon aktier av serie B inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med upp till 1 Mkr. Nyemitterade kan tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport. Beslut att bemyndiga styrelsen ansöka om att omvandla bundet eget kapital till fritt eget kapital Stämman fattade beslut om att överkursfonden ska sättas ned med 73.000.000 kronor från 74.610.025,58 kronor till 1.610.025,58 kronor i enlighet med 12 kap. 4 § 3 st. 3 p. aktiebolagslagen ("ABL") för överföring till fritt eget kapital samt att stämmans beslut villkoras av att rätten ger tillstånd till nedsättningen. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier Stämman bemyndigande styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10% av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat innefattar möjligheten att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen föreskriver. Stockholm 23 april 2003 Lars G Mattsson För ytterligare information, kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Phone: +46 (0)8 562 156 02 Mobile +46 (0)704 40 40 64 AcadeMedia är ett konsult- och utbildningsföretag som använder modern teknik, interaktiv pedagogik samt media för att skapa enastående inlärningsresultat för individer och mätbar nytta för organisationer. AcadeMedia finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Köpenhamn. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00350/wkr0002.pdf