×
 

EHT med främjande och förebyggande perspektiv

I vardagens elevhälsoteamarbete, EHT-arbete, är det lätt att fastna i problem och elevärenden. Det är otroligt mänskligt av flera skäl. Dels handlar det om att vi behöver ventilera vår frustration och oro för elever och situationer som uppstått, dels handlar det om att vi människor har lättare att fastna i problemområden eftersom de är lättare att formulera och det går åt mindre energi till det än att formulera lösningar.
Två elever sitter bredvid varandra i ett klassrum, en av de sitter vid en dator

Sedan jag och Marte Torp började i centrala elevhälsan i november 2017 har vi varit ute på många verksamhetsbesök. En återkommande fråga vi får är hur man kan ändra fokus i sitt EHT-arbete, till ett mer främjande och förebyggande arbete än att arbeta åtgärdande.

En början är att ”överlista” hjärnans problemorientering och istället börja i det stora perspektivet samt i det som faktiskt fungerar. Det kräver att vi väljer en medveten struktur i EHT-mötet för att det ska kunna ske.

Ett förslag på hur man kan skapa strukturen är att börja i det stora perspektivet och zooma inåt. Förslag på frågor mötesledaren (rektor förslagsvis i början och sedan roterande) kan ställa:

  1. Hur verkar eleverna ha det? På skolnivå? Vad fungerar bra och vad behöver vi utveckla? Är våra elever trygga, glada, välmående? Om inte, vad kan vi göra för att öka detta?
  2. Hur fungerar respektive program? Finns det några riskämnen/risksituationer på gruppnivå vi behöver ta hänsyn till?
  3. Hur fungerar det med anpassningar för de olika ämnena/lektionerna/grupperna?
  4. Finns det något vi kan göra på gruppnivå för att öka koncentrationen/studiefokus/trygghet (eller annat identifierat problem) på gruppnivå?
  5. Vad kan vi göra gällande elevbemötande/elevernas upplevelse av stress/stöd för inlärningshinder? Vilka pedagogiska anpassningar kan vi göra (färre ord, bildstöd, tydligare schema, förväntningar, placering i klassrummet, ståbord, fysisk arbetsmiljö, möjlighet till pauser/självständigt arbete/egna arbetsplatser)?

När man sedan pratat om allt detta, hur mycket elevärenden blir det kvar då?

Min erfarenhet som skolläkare i EHT är att när vi kan börja i det stora perspektivet så kan vi lättare hitta systemfel, som skapat sämre förutsättningar för elever med olika inlärningshinder att klara av sitt lärande.

Det finns många goda exempel på när skolor har gjort analysen av ”The Big Picture” och på så sätt fångat att det egentligen handlar om ett organisationsproblem, och angripit det problemet genom att ändra organisationsfrågan. Och på så sätt underlättat för elevernas lärande. Under läsåret kommer vi att lyfta fram goda exempel på detta från våra verksamheter.

Vi kan redan nu flagga för att vi kommer att införa ett innovativt serviceinriktat arbetssätt från centrala elevhälsan för våra rektorer och elevhälsans professioner. Vi kommer arbeta nära kvalitetsstaben för att tidigt fånga frågor där skolorna behöver stöd i olika situationer. Det kan handla om specifika kluriga frågor eller mer generella utbildningsinsatser gällande till exempel elevhälsa, systematiskt kvalitetsarbete eller kompetenshöjning.

Ställ frågan så tänker vi tillsammans med fokus på lösningar, lärande och utveckling!

Kristina Bähr, skolöverläkare