×
 

Blogg: Hög tid att skriva om skollagen för att bättre spegla klimatförändringarna

I takt med att klimatförändringarna blir alltmer påtagliga växer också kraven på utbildningssektorn. Är det inte dags att skriva om skollagen för att på riktigt kunna skapa ett lärande för hållbar utveckling?

Nyligen delades Nobelpriset i fysik ut till tre forskare för deras bidrag att göra komplexa fysikaliska system mer begripliga. Ett av de komplexa system som de ökat vår kunskap om är hur vi människor påverkar klimatet. De har med sin forskning visat hur vi kan skilja på den påverkan vi människor gjort från den naturliga påverkan och variation av klimatet som finns. 

Jag tänker mig att de därmed har haft en viktig roll för de slutsatser som FN:s klimatpanel, IPCC, lyfter fram i sin senaste rapport från i somras. Där skriver de att det är människans utsläpp av fossilgaser som är huvudorsaken till det allt mer extrema  vädret, att läget är mycket allvarligt och vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.  

Framtiden börjar i skolan

Att människans beteende har en direkt påverkan på klimatförändringarna är ingen ny information, men det är dags att vi börjar ta den på allvar. Som alltid börjar framtiden i skolan. Både för individ och samhälle.

Den senaste tiden har jag deltagit i samtal i flera olika sammanhang där fokus har legat på de komplexa sambanden mellan skola, individ och samhälle samt välfärd och tillväxt. I en arbetsgrupp som Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tillsatt har vi diskuterat nya policydokument för entreprenöriella förmågor i skolan. Vid ett rundabordssamtal med representanter från kommun, utbildning och näringsliv i Norr- och Västerbotten har vi pratat om hur utbildningsväsendet ska möta de stora industrisatsningar som görs just nu kopplat till fossilfria lösningar.

Skolan behöver lära ut mer om de kunskaper och kompetenser som skapar ett hållbart samhälle. Utifrån all den kunskap vi nu har, bland annat genom pristagarna  av Alfred Nobels fysikpris, behöver vi göra tydligare vägval. Ett exempel kan vara att lära våra elever hur de kan bli framgångsrika entreprenörer utan att starta nya företag som bidrar till att öka koldioxidutsläppen.

Kanske är det dags att göra ett tillägg i den inledande delen av skollagen (kap 1. 4 § om syftet med utbildningen inom skolväsendet). Där står idag:

“Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på."

Jag skulle gärna se ett tillägg i stil med:

“Vidare ska utbildningen skapa förståelse för de komplexa fysikaliska och mänskliga system som skapar själva förutsättningen för vårt och alla kommande generationers liv på jorden, samt ge barn och elever redskap för att avgöra vilka mänskliga aktiviteter som skapar en hållbar utveckling”.

Ja, jag vet. Det låter både svårt och komplext att lära ut. Men alternativet att inte ta oss an klimatkrisen som just den kris den är och därför göra stora förändringar skulle bli ännu mycket svårare, dyrare och sorgligare. 

Petter Brobacke
Utvecklingschef AcadeMedia Academy