×
 

Aktieägarna i AcadeMedia AB (publ), org.nr. 556057-2850

För att få delta i stämman skall aktieägarna dels på avstämningsdagen den 4 september 2007 vara registrerade i den av VPC förda aktieboken, dels senast den 4 september 2007 ha anmält om deltagande till bolaget.

Anmälan kan göras per post till AcadeMedia AB, Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg, tfn 031 704 80 61, fax 031 704 80 69 eller e-post till torbjorn.sannerstedt@academedia.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att rösta på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC, kontakta er bank/fondmäklare. Omregistrering måste vara verkställd i god tid före den 4 september 2007.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning vid stämman
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut av apportemission till följd av förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.
7. Val av ny styrelsemedlem
8. Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
9. Övriga frågor

Punkt 6. Beslut av apportemission till följd av förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB.
Bolagsstämman föreslås besluta om emission av 892.578 aktier av serie B i AcadeMedia AB, att riktas till LBS Intressenter AB. Den föreslagna emissionen kommer att öka aktiekapitalet med 1.785.156 kr. Den tillskjutna apportegendomen beräknas få ett bokfört värde av 75 Mkr i AcadeMedias balansräkning. Beslutet måste tas av en enkel majoritet på stämman. Fullständigt förslag finns tillgångligt hos bolaget fr o m 2 veckor innan stämman.

Punkt 7. Val av ny styrelsemedlem
Till ny styrelsemedlem föreslås Staffan Lund.

Staffan Lund, född 1953, styrelseordförande i LBS sedan 2005. Staffan Lunds viktigaste sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseordförande i LBS är som koncernchef i Provisa Gruppen samt styrelseledamot i First North noterade resebolaget Unlimited Travel Group.

Punkt 8. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma kunna nyemittera högst 575.000 aktier, inom ramen för en ökning av aktiekapitalet med högst 1.150.000 kr. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant. Anledningen till förslaget är att Bolaget ser ett behov av att kunna stärka sin finansiella ställning med anledning av det föreslagna förvärvet enligt punkt 6. Förslaget är villkorat ett beslut enligt förslaget på punkt 6. Detta bemyndigande ersätter bemyndigande från tidigare stämmor.

Ägare motsvarande 54 % av rösterna har förbundit sig att rösta enligt styrelsens förslag på punkt 6 och 7.

Fullständiga förslag till beslut m a p pkt 6 finns tillgängliga på bolaget för aktieägarna senast två veckor före bolagsstämman.

Göteborg i augusti 2007
Styrelsen i AcadeMedia AB (publ)