×
 

AcadeMedias gymnasieskolor erövrar världen

Många av AcadeMedias gymnasieskolor samarbetar med skolor i andra länder för att utveckla sin verksamhet. Du har väl inte missat att du kan boka in en workshop för att få tips och råd kring hur man organiserar sin verksamhet för internationellt samarbete. Det kan handla om allt från elevutbyten till kompetensutveckling av lärare.
Tre personer i bild. två personer åt höger ler mot personen längst åt vänster. De verkar vara i en stor korridor på LBS

Bakgrund

Genom internationella utbyten och samarbeten får skolor möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som skolan höjer sin utbildningskvalitet. I förlängningen gynnar det individers färdigheter och kvalifikationer, stärker och utvecklar interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper samt tolerans och mångfald. Att arbeta med internationalisering som metod är också ett effektivt sätt för skolor att stärka sin varumärkesprofil och öka skolans attraktionskraft.

Under de senaste två åren har ett fokuserat arbete kring planering, ansökning och genomförande påbörjats bland koncernens gymnasieskolor. AcadeMedias gymnasieskolor har i dagsläget 17 internationella projekt igång via bland andra Erasmus och Atlas. Detta leder nu till att flera hundra elever och ett stort antal lärare från bland andra NTI-gymnasiet, IT-gymnasiet, Designgymnasiet, Drottnings Blankas Gymnasieskola och ProCivitas kommer att ges möjlighet till internationella utbyten, praktikplatser och studier. Gymnasiets utvecklingsgrupp processleder arbetet i samarbete med berörda skolor.

Stora satsningar att nyttja

Internationella samarbeten och mobilitet i synnerhet är i tiden ur politiskt synvinkel. Både inom det nordiska/baltiska utbildningsområdet och inom EU ser man satsningar på internationell mobilitet som en av de viktigaste satsningarna inom utbildningsområdet. Huvudskälet till detta är att det har utförts effektstudier som vittnar om positiva effekter av internationella utbyten – från individen till policyutveckling. Drygt en halv miljard kronor delas ut varje år i Sverige för att stärka internationella samarbeten inom utbildningsområdet.

Stöd för intresserade skolor

Under hösten har intresserade skolor möjlighet att boka workshops kring internationalisering som metod för skolutveckling. Workshoparna berör olika delar som till exempel: – Varför ska man arbeta med internationalisering? – Från projektidé till genomförande – Hur går man till väga? – Vilka möjligheter finns? – Hur skriver man en ansökan med god kvalitet? – Hur riggar man sin organisation för internationella utbyten?

Carina Hall, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor

#Utveckling Gymnasiet