×
 

Academedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000

Academedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000 * MacMeckarna har omstrukturerats * Gravity växte snabbt * Ny nätbaserad produktportfölj utvecklad - AcadeMedia World är nu lanserat * All goodwill nedskriven * Stark balansräkning och kassa * Ny ledning och nya styrelseledamöter * Årets omsättning sjönk till 83,8 Mkr och efter stora engångsposter blev resultatet - 60,5 Mkr För mer information, kontakta Peter Ollén, VD, peter.ollen@academedia.se, tel 0704-28 03 00 eller Bengt Stillström, styrelseordförande, bengt.stillstrom@traction.se 0704 - 40 40 99 eller besök www.academedia.se AcadeMedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000 Koncernen Academedias verksamhet bedrivs i två operativa enheter: Gravity, som är ett konsultföretag och producerar e-learning för lärande och kunskapsöverföring samt New Media Learning, som utbildar i e-learning och ny medieteknik och består av Masters of Media, MacMeckarna och Academedia World. Ekonomi Omsättningen i koncernen sjönk till 83,8 Mkr (132,3). Det statliga SwIT- projektet förlängdes inte. Det stod 1999 för 28 Mkr av omsättningen. Försäljningen av uppdragsutbildning inom webb och mediakunskap sjönk med 10 Mkr. Förlagsverksamheten i Ahead Multimedia AB såldes i mars och nettobortfallet i omsättning jämfört med 1999 var 23 Mkr. Dotterbolaget Gravity har under år 2000 ökat sin omsättning med 22 Mkr dvs 88 % varav 8 Mkr var försäljning inom koncernen. Resultatet för år 2000 är -60,5 Mkr. Resultatet 1999 var -17,4 exkluderat den reavinst som bokfördes i samband med utskiftningen av Thalamus Networks AB. Omstrukturerings-kostnader om -11,2 Mkr, engångskostnader i form av nedskrivning av goodwill om -17 Mkr, nettokostnaden för avyttring av förlaget Ahead Multimedia -8,6 Mkr och hela utvecklingsarbetet i Academedia World -14,3 Mkr har tagits direkt i resultatet för år 2000. Resultatet inkluderar också den reavinst om drygt 36,6 Mkr som uppkom vid försäljningen av innehavet i Epic Group. Finansiellt har bolaget stärkt sin ställning väsentligt under året, dels genom reavinsten vid försäljningen av bolaget Epic, dels genom två riktade nyemissioner. Den första emissionen avsåg förvärvet av BIG, Business Intelligence Group in Europe AB, och ökade det egna kapitalet med 20,7 Mkr. Den andra tillförde 100 Mkr genom en private placement. Det egna kapitalet uppgår till 112,9 Mkr (53,4) och kassan uppgår vid årets slut till drygt 111 Mkr. På grund av den under år 2000 ingivna ansökan om listbyte från SBI till Stockholmsbörsens O-lista har jämförelsesiffrorna för 1999 justerats för utskiftningen av dotterbolaget Thalamus Networks AB (tidigare AdvanTech). Förändringen beskrivs närmare i not. AcadeMedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000 Gravity Gravity har fram till mitten på året expanderat fortare än försäljningen medgav och därför blivit olönsamt. Nye VDn Gregorius Tsakiris har dock tagit ett fast grepp om verksamheten och förutsättningarna för ett positivt 2001 är goda. New Media Learning Denna verksamhet har på ett omfattande sätt förändrats under år 2000. Omstruktureringen har gjorts utifrån de historiska rötterna och med bevarad framtidstro. MacMeckarna har haft en svag utveckling under år 2000. Främst beror det på att försäljning till SwIT och Kunskapslyftet föll bort och kostnaderna skenade iväg. Betydande kostnader för anpassning av MacMeckarnas organisation har belastat årets resultat. De inom AcadeMedia World utvecklade produkterna innebär att MacMeckarna nu kan bedriva sin utbildningsverksamhet med betydligt lägre kostnader. Utbildningsportalen Academedia World är leveransklar sedan slutet av december. Academedia World gör det möjligt för reklambyråer, webbyråer och tryckindustrin att kompetensförsäkra sina medarbetare. Under året har MacMeckarnas kunskap lagts på nätet för att säljas som modulutbildningar i Academedia Worlds regi. Marknaden för mediautbildningar i Europa är värd totalt 20 miljarder kronor och Academedia World har som ambition att vara den ledande leverantören av webb-baserad utbildning på denna marknad. Masters of Media ger ett tvåårigt högskoleprogram i mediateknik. Masters of Media är en källa till kompetensförsörjning för hela Academedia koncernen och har vuxit under år 2000. Organisation Antalet anställda per den 31/12 uppgick till 164 (160) varav Gravity 85 och New Media Learning 73 personer. Academedia har sedan den extra bolagstämman i december förstärkt sin styrelse med Rickard Björklund, Lars Strinnholm och Tomas Karlsson. Bengt Stillström (ordf.) och Ingemar Olsson sitter kvar sedan tidigare. Ledamoten Joakim Sundqvist har utträtt ur styrelsen. På bolagstämman beslöts om riktad nyemission i dotterbolaget Rekall om 3 Mkr. Rekall komprimerar och lagerhåller strömmande video. Förvärvet av det danska bolaget Media Mind (Forlaget Aktuel Viden), vilket konsoliderades i kvartalsrapporten januari- september, annullerades i december i samförstånd med säljaren. Bolaget ingår därmed inte i redovisningen för helåret. Aviserade köpet av utbildningsföretaget IC University avbröts. Business Intelligence Group in Europe AB förvärvades i början på året och integrerades i Gravity. Bolagets två huvudägare, Gregorius Tsakiris och Anders Ahlquist, är i dag vd för Gravity respektive ansvarig för bolagen inom enheten New Media Learning dvs utbildningsbolagen Macmeckarna med Masters of Media samt Academedia World. Bolaget har år 2000 fått en ny verkställande direktör, Peter Ollén, och en ny ekonomichef, Bertil Rosenlund, tillträder 8 februari 2001. AcadeMedia AB (Publ.) bokslutskommuniké januari-december 2000 Rapporteringstillfällen år 2001 4 april 2001 Bolagsstämma 8 maj 2001 Kvartalsrapporten för jan-mars 2001 13 augusti 2001 Halvårsrapport perioden jan-juni 2001 5 november 2001 Kvartalsrapport perioden jan-sep 2001 5 februari 2002 Bokslutskommuniké för året 2001 Årsredovisningen hålls tillgänglig i Academedias lokaler på Bryggargatan 12 i Stockholm fr o m den 16 mars. Telefon växel: 08-671 09 70. Academedia AB (Publ) Bokslutskommuniké januari-december 2000 Helår Helår Juster at * RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslu Bokslu t t Alla belopp i Mkr. 2000 1999 1998 Nettoomsättning 83,8 132,0 102,0 Förändring pågående - - -2,1 arbete Övriga rörelseintäkter1,7 2,0 9,5 Varukostnad -15,9 -23,0 -24,9 Övriga externa -51,9 -41,3 -25,9 kostnader Personalkostnad -78,7 -65,5 -46,6 Avskrivningar och nedskrivningar : -avskrivning enligt -11,3 -6,8 -11,7 plan -nedskrivningar och -21,2 -1,4 - utrangeringar Jämförelsestörande -8,6 -26,2 - poster ** Övriga - -0,6 - rörelsekostnader Rörelseresultat -102,1 -30,8 0,3 Resultat från finansiella investeringar : -resultat från övriga36,6 16 - värdepapper -övr ränteintäkter 5,7 - 0,9 och liknande poster Räntekostnader och -0,7 -2,6 -2,5 liknande poster Resultat efter -60,5 -17,4 -1,3 finansiella poster Minoritetens andel av - - 1,7 resultatet Skatt på årets - - - resultat Periodens Resultat -60,5 -17,4 0,4 Helår Helår Helår Bokslut Bokslu Bokslu t t BALANSRÄKNING 2000- 1999- 1998- 12-31 12-31 12-31 Immateriella anläggn. - 2,9 26,8 Tillgångar Materiella anläggn. 10,2 11,9 13,1 Tillgångar Finansiella tillgångar1,3 6,1 8,3 Omsättningstillgångar 20,0 51,3 40,7 Likvida medel 111,0 19,5 18,7 Tillgångar 142,5 91,7 107,6 Eget kapital 112,9 53,4 37,4 Minoritetens andel - - 8,4 Omstruktureringsreserv- - 3,4 Långfristiga skulder 0,5 4,7 30,9 Kortfristiga skulder 29,1 33,6 27,5 Skulder och Eget 142,5 91,7 107,6 kapital KASSAFLÖDE 2000 1999 1998 Från löpande -39,6 2,6 6,7 verksamhet Från 16,7 -4,6 -41,4 investeringsverksamhet Från 114,4 17,1 49 finansieringsverksamhe t Förändring likvida 91,5 15,1 14,3 medel Academedia AB (Publ) Bokslutskommuniké januari-december 2000 Helår Helår Juster at * NYCKELTAT OCH DATA PER2000- 1999- 1998- AKTIE 12-31 12-31 12-31 Antal aktier, st 3 192 2 595 1 730 001 000 000 Resultat/aktie (SEK) -19,0 -6,7 0,2 Eget kapital/aktie 35 21 22 (SEK) Justerat eget 35 21 37 kapital/aktie (SEK) Utdelning/aktie (SEK) 0,0 *** 0,0 Börskurs (SEK) 35 111 60 Räntabilitet på -73% -38% -4% genomsnittl. sysselsatt kapital Skuldsättningsgrad 0% 9% 67% Soliditet 79% 58% 35% Antal anställda 164 160 150 Ändrad redovisning år 2000 av utskiftningen av Thalamus Networks AB (tidigare AdvanTech AB) påverkar jämförelsesifforna i resultaträkningen för 1999 ovan. Utskiftningen av aktierna i Thalamus Networks AB redovisades till marknadsvärde och en värdejustering av det bokförda värdet gjordes i koncernredovisningen med 26,2 Mkr. Jämförelsesiffrorna för 1999 har korrigerats för denna värdejustering. Jämfört med årsbokslutet för 1999 framkommer då en förlust på 17,4 Mkr att jämföra med den fastställda årsvinsten i koncernen för 1999 på 8,8Mkr. Balansräkningen och det egna kapitalet påverkas inte. I resultaträkningen för 1999 under posten "Räntekostnader och liknande poster" ingick värdejusteringen 26,2 Mkr respektive nedskrivningar av utvecklingskostnader och goodwill med 26,2 Mkr. Nedskrivningen omrubriceras i jämförelsesiffrorna ovan till rörelsens kostnader. **Jämförelsestörande poster avser försäljningen av dotterbolaget Ahead Multimedia och därtill uppkomna kundförluster för år 2000. För 1999 avses den nedskrivning av tillgångar som gjordes för att möta värde justeringen av aktierna i AdvanTech. ***Utdelning av 1,33 aktier i Thalamus Networks AB per aktie i AcadeMedia AB 1999. I AcadeMedia finns ett optionsprogram till de anställda som vid full teckning innebär en utspädning om drygt 1,7 procent av aktiekapitalet. Teckningskursen är 135 kr och sista lösendag är 2002-12-31. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00860/bit0002.pdf