×
 

Skolpengsökningarna för AcadeMedia uppgår till 2,3% i Sverige

Nu har vi fått skolpengsbeslut för 89% procent av elevunderlaget vilket ger ett stabilt genomsnitt för den svenska verksamheten. Skolpengsökningen för AcadeMedias svenska verksamheter 2017 är i genomsnitt 2,3 procent. För de norska förskolorna i Espiragruppen är ökningen 1,9 procent. Ökningarna är i linje med de preliminära siffror som angavs i AcadeMedias senaste kvartalsrapport.

Skolpengsökningarna har beräknats på de skolpengsbeslut vi fått och är viktade med AcadeMedias elevmix i respektive segment.

Skolpengsökning per segment
Skolpengsökningen inom för- och grundskolesegmentet är i genomsnitt 1,8 procent för förskola och 2,4 procent för grundskola. Den genomsnittliga skolpengsökningen har beräknats viktat med barn- och kommunmix. I för- och grundskolesegmentet kommer cirka 3 procent av intäkterna från föräldraavgifter enligt maxtaxesystemet. Förskolornas maxtaxa räknas upp årligen av Skolverket. För 2017 är ökningen 3,7 procent.

Skolpengsökningen för gymnasiesegmentet är  i genomsnitt 2,7 procent. Skolpengsökningen har beräknats baserat på erhållna skolpengsbeslut och är viktad med AcadeMedias elev- och programmix.

Som vi tidigare har kommunicerat har de kommunala bidragen för de norska förskolorna ökat med 1,9 procent i genomsnitt, viktat med barn- och kommunmix. Även i Norge finns ett system med maxtaxa. Där utgör föräldraavgiften cirka 16 procent av intäkterna och föräldraavgiften räknas upp årligen med ett kostnadsindex som för 2017 har fastställts till 2,8 procent.

Hur fungerar skolpengssystemet?
Intäkterna i AcadeMedias tre skolsegment utgörs till huvuddelen  av ett kommunalt bidrag per elev ”skolpeng”. Skolpengen i Sverige beräknas utifrån kommunens budgeterade kostnader för sin utbildningsverksamhet i respektive skolform, åldersgrupp och program. De totala kostnaderna delas med budgeterat antal barn eller elever i respektive utbildningsform för att erhålla skolpeng per barn/elev. Enligt svensk lag ska lika villkor gälla för resursallokering mellan elever i kommunal och fristående skola. Det innebär att om det faktiska utfallet i kommunens räkenskaper visar på en högre kostnad per elev ska även elever i fristående skolor kompenseras.

I Norge beräknas kommunala förskolebidrag baserat på kommunens faktiska kostnadsutfall för det senast fastställda räkenskapsåret (2015), uppräknad med ett kostnadsindex för 2016 och 2017. Detta index gav en ökning på sammanlagt 5,2% för två år. De bidragskomponenter som rör fastighetskostnader justeras också för att reflektera respektive fastighets ålder vilket innebär högre bidrag för nyare fastigheter och lägre för äldre. Faktiskt utfall i kommunens räkenskaper stäms av mot indexerade belopp och differensen justeras året efter.

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46 763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 12 500 medarbetare på våra drygt 550 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 140 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se