×
 

Rapport om Cybergymnasiet klar

Idag (221215) presenteras den interna utredningen om Cybergymnasiet i Stockholm som påbörjades efter att facket förmedlat nya uppgifter om oklarheter kring betygssättning och prövning vid skolan. Utredningen presenteras först för skolans cirka 100 medarbetare och för huvudmannen. Huvudmannen har också gjort en egenanmälan till Skolinspektionen som igår (221214) meddelade att man kommer att göra en tillsyn av Cybergymnasiet i början av nästa termin (diarienummer SI 2022:10718).

Den interna utredningen handlar om de uppgifter som kommit fram via facket och enskilda medarbetare, som påståtts bryta mot kraven som finns i de författningar som styr skolans arbete. Utredningen omfattar den period då skolan ingått i Drottning Blankas verksamhetsområde, den berör inte händelser som inträffade under de tidigare ägarna. 

– Utredningen är ett viktigt steg framåt i den utveckling som skolan är inne i. Den visar på brister främst när det gäller skolans sätt att organisera sig, vilka strukturer och rutiner som finns på plats, men även bristande samsyn och samförstånd mellan huvudman, skolledning och lärare. Däremot visar den inte på systematiska felaktigheter i förhållande till författningarna när det gäller betygssättning eller prövning, säger Jimmy Kjellström, tf chef för AcadeMedias gymnasieskolor. 

Det totala antalet kataloger som granskades inom ramen för den interna utredningen som genomfördes under höstterminen 2022 var 927 stycken. Samtliga rättelser som gjorts av rektorer under läsåret är korrekt dokumenterade och i enlighet med föreskrifter och huvudmannens rutiner för att anmäla rättelser. Det totala antalet rättelser i granskade betygskataloger inom ramen för den interna utredningen var 19 stycken.

Det finns ingenting i de betygskataloger som granskats inom ramen för utredningen som visar att rektor signerat/beslutat om något annat än rättelser av betyg, vilket endast rektor har laglig rätt att göra. Det finns heller ingenting i utredningen som visar att det genomförts några prövningar av biträdande rektorer eller rektor från och med läsåret 2021/22.

– Vi visste, när Cybergymnasiet blev en del av AcadeMedia i december 2020, att det fanns mycket som behövde åtgärdas på skolan vilket också har gjorts. Ett exempel är är att vi stoppat de prövningar som skolledningen tidigare gjorde vid underkända betyg. Utredningen visar dock att vi har en del kvar att göra, främst när det gäller strukturer och organisation.

Utredningens huvudslutsatser är:

  • Skolan har rutiner för att säkerställa att beslut om betyg fattas av dem som enligt skollagen får fatta beslut om betyg, samt för hur icke-legitimerade lärare ska sätta betyg.
  • Skolan har rutiner som säkerställer att ändring av betyg, rättelser av skrivfel samt betyg efter prövning görs på rätt sätt.
  • Det finns enstaka brister i dokumentationen av skolans betygskatalog som främst handlar om administrativa felaktigheter och som uppkommit under innevarande läsår.
  • Det är väl känt bland elever, lärare och skolledning att prövningar ska ske på hel kurs. De prövningar som genomförs är också utformade så att samtliga betyg på betygsskalan kan nås.
  • Det saknas dock gemensamma rutiner för bland annat hur prövningar ska organiseras, genomföras och följas upp. Det finns också brister i ledning och organisation när det gäller huvudmannens ansvar för att ge tillräckliga förutsättningar för att skolenheten ska kunna genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt.

– Den viktigaste slutsatsen är att vi som huvudman behöver ta ett större ansvar för hur rektor leder och organiserar skolan och tillsammans med medarbetarna utveckla arbetsmetoder och gemensamma rutiner, säger Jimmy Kjellström.

Här finns åtgärdsplanen att läsa i sin helhet. Arbetet med åtgärdsplanen fortsätter på skolan i början av nästa termin och den kommer att kompletteras under arbetets gång.