×
 

Kompetensutveckling över gränserna på Vercity

Nu har startskottet gått för AcadeMedias nya satsning på nätverkande och kompetenshöjning, Teach Meet, på i Nacka. Ett tjugotal engagerade personer från olika delar av skolvärlden hjälptes åt att göra projektets första kvällsträff fylld med intressanta diskussioner.

Teach Meet är ett koncept som först skapades i Skottland och det bygger på att lärare delar med sig till varandra kring hur de arbetar, på ett organiserat men informellt sätt. Eftersom detta Teach Meet var AcadeMedias första så valde vi på gymnasiets utvecklingsgrupp att bjuda in två namnkunniga personer första gången; Kristina Bähr som är skolöverläkare för gymnasiesegmentet på AcadeMedia tillika grundare av Hjärnpodden, och Pia Rehn Bergander som arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Temat för dagen var Betydelsen av att förstå hjärnan för att kunna organisera framgångsrik undervisning och utbildning.

Efter lite inledande mingel med kaffe och macka och möjlighet att titta på kompetensutvecklande litteratur från Natur och Kultur inom området Hjärnan berättade Kristina Bähr om tonårshjärnan i skolan och vad man som pedagog bör tänka på för att skapa optimala förutsättningar för lärande. Hon beskrev hjärnans utveckling och de olika delarnas betydelse för beteende och inlärning och belyste vikten av att ge eleverna rätt mängd stimulerande signaler för att få till stånd ett uppmärksamt och intresserat klassrum.

Med hjälp av målande beskrivningar fick hon oss andra att förstå hur tonårshjärnan är starkt emotionell och behöver känna trygghet och tillhörighet för att inte “sparka bakut”. Vi fick veta hur forskning har visat att utanförskap genererar smärtsignaler i hjärnan, och Kristina påtalade hur viktigt det är att vi därför skapar en skolmiljö där elever känner att de kan vara delaktiga. För den som vill läsa eller höra mer från Kristina så har hon skrivit boken Hjärnan i skolan: möt barnen där de är, och hon driver också Hjärnpodden. På Instagram hittar man henne under @skoloverlakaren och man kan också läsa hennes tankar på AcadeMedias gymnasiesegments elevhälsoblogg.

Efter Kristina var det dags för Pia Rehn Bergander att beskriva hur det är för särskilt begåvade ungdomar att vara elever. Hon belyste de särskilt begåvade eleverna utan diagnos och de särskilt begåvade eleverna med diagnos – även kallade twice exceptional (eller förkortat 2e). Särskilt begåvade elever är en grupp elever som vi i Sverige först på senare tid har börjat prata om. Detta är elever som har en intellektuell kapacitet som vida överskrider det skolan förväntar sig och som har ett behov av kognitiv stimulans som ofta eller alltid upplevs större än det skolan i sin ordinarie undervisning tillgodoser. I Pias dragning belyste hon hur viktigt det är för dessa elever att möta lärare som förstår dem och kan stimulera dem på ett sätt så att även de lyckas i sin skolgång.

Efter att ha beskrivit hur särskilt begåvade elever kan te sig i klassrummet och hur en särskilt begåvad elev mycket väl kan ha en så kallad asynkron utveckling, där vissa delar ligger i framkant medan andra inte är lika utvecklade, så gav Pia också några snabba tips på hur man som pedagog bör bemöta särskilt begåvade elever; via acceleration, berikning, coachning och differentiering. Pia avslutade med att beskriva hur det är möjligt för den som har behov av specialpedagogiskt processtöd att boka detta helt gratis via SPSM:s hemsida under fliken Stöd. Den som vill veta mer om särskilt begåvade elever rekommenderas också att läsa Skolverkets stödmaterial och SKL:s handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever.

Efter de två inledande föredragen var det dags för workshop. Deltagarna delades in i grupper där de fick diskutera kvällens frågor utifrån sin egen erfarenhet från verksamheten. Kvällen avslutades med att alla deltagare fick varsin goodiebag med sig hem för vidare arbete på respektive skola.

Nästa Teach Meet är planerat till 15 november och kommer handla om Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Vill du vara med och dela med dig av hur du arbetar språkutvecklande? Kontakta mig! Inbjudan till eventet kommer i början av oktober.

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg AcadeMedias gymnasieskolor

#Utveckling Gymnasiet