×
 

Activities during the year

Medarbetarundersökningen

Denna årliga undersökning ger oss en bild av hur våra medarbetare upplever sin arbetsplats, sin arbetsmiljö och ledarskapet. Målet är att vara en attraktiv arbetsgivare som våra medarbetare rekommenderar till andra, något som årets undersökning också bekräftade. Vi vill även ge våra ledare goda förutsättningar för att vidareutveckla sin arbetsplats utifrån sina resultat. 

Utbildningswebben

Kompetensutveckling är en högt prioriterad fråga, helt nödvändig för att skapa en lärande organisation. För att nå fler med interna utbildningar, och minska resandet, vill vi öka antalet interna distansutbildningar. Av de 263 utbildningstillfällen som erbjöds förra året var tolv procent webbinarium. Motsvarande andel under förra året var åtta procent. 

Kompetenshöjande arbetsmiljöinsatser

För att höja chefernas kompetens inom arbetsmiljö både när det gäller praktik och teori erbjuds olika arbetsmiljöutbildningar. Insatserna har utifrån ett strukturerat upplägg även gett möjlighet att lyfta praktiska exempel från den egna verksamheten och samtala tillsammans om dessa. 

Lärartraineeprogram – ett utvecklingsprogram för nyutexaminerade lärare

AcadeMedia startade under läsåret ett utvecklingsprogram i pilotform, där studenter på sista terminen på lärarprogrammet anställdes på en deltidstjänst på en skola. För att studenterna skulle få möjlighet att stärkas i sin lärarprofession fick de en erfaren lärare som mentor, dessutom genomfördes gemensamma nätverksträffar. Under höstterminen 2019 erbjöds de att fortsätta på samma skola som legitimerade lärare. Totalt deltog åtta studenter i programmet.

Talangprogrammet för blivande chefer

Talangprogrammet är ett exklusivt utvecklingsprogram för medarbetare som anses ha potential för chefsuppdrag. Under läsåret har 26 personer examinerats från programmet. 

Mentorsprogram för seniora chefer

Under läsåret 2018/19 har tolv seniora chefer fått utveckla sitt ledarskap i samarbete med en mentor från en annan del av Acade­Media. Syftet med mentorprogrammet är att skapa ett ömsesidigt lärande mellan två seniora ledare, en i rollen som adept och en i rollen som mentor.

Insatser för ökad kvalitet på HR-DATA

Den svenska organisationen har under året bytt HR-system och under den processen har in- och utdata setts över och befintlig data kvalitetssäkrats. Sambandsanalyser har gjorts av data från medarbetar- och kundundersökning i förhållande till andra nyckeltal för att utkristallisera vilka områden som ska vara i fokus för att utveckla verksamheten. Koncernen har skapat ett datalager som samlar all HR-data och beslutat sig för att man ska börja arbeta i BI-systemet PowerBI för analyser och visualisering av denna.