×
 

Governance

Den strategiska inriktningen i AcadeMedias hållbarhetsarbete fastställs av styrelsen. VD är ansvarig för hållbarhetsfrågor inom koncernen. Ledning av det löpande arbetet i våra verksamheter har delegerats till respektive segment samtidigt som de koncernövergripande initiativen leds av koncernens hållbarhetsansvarig som ingår i AcadeMedias koncernledning.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är undervisning om hållbarhetsfrågor. Ramarna för undervisningen finns i skollagen samt i myndigheternas styrdokument för skolan.

Policyer och riktlinjer styr hållbarhetsarbetet

AcadeMedia har ett antal policyer som ligger till grund för vårt sätt att arbeta. Ryggraden i detta är vår uppförandekod. Nedan finns en kort beskrivning av tre av våra viktigare policyer. En sammanställning över AcadeMedias samtliga policyer finns på vårt öppna intranät.

Uppförandekoden

AcadeMedias uppförandekod är basen för att skapa ett etiskt förhållningssätt i vårt dagliga arbete. Frågor som antikorruption, ett alltid närvarande barnperspektiv och hur vi bemöter kollegor och andra intressenter inte bara i medgång, utan också i motgång, är särskilt viktiga för oss.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön är en av de enskild viktigaste frågorna för koncernen. Därför inleds vår arbetsmiljöpolicy med orden ”En god arbetsmiljö är en konkurrensfråga och därmed även en strategisk fråga för AcadeMedia och dess verksamheter”.

Arbetsmiljöarbetet ska skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare och elever/ deltagare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. Det viktigaste arbetsmiljöarbetet sker på varje enhet. Vi är varandras arbetsmiljö. På alla nivåer inom AcadeMedia har vi nära dialog med fackliga parter och samverkar på flera olika nivåer (lokal, områdes- och koncernnivå).

Personsäkerhetspolicyn

För att alla medarbetare ska veta hur vi ser på, och hur vi agerar i, säkerhetsfrågor har vi en personsäkerhetspolicy. Våra medarbetare utför ett arbete som påverkar många människor. I detta arbete måste man ibland lämna besked, eller hantera situationer, som kan vara känslomässigt påfrestande eller svårhanterliga av andra skäl. Hot mot medarbetare, stalkning, eller andra obehagliga situationer förekommer. Vår personsäkerhetspolicy ger alla arbetsplatser inom AcadeMedia verktyg för hur sådana situationer ska hanteras. Policyn ligger på AcadeMedias öppna intranät, den är alltså fri att använda även för andra, i delar eller i sin helhet.

Visselblåsning

Alla våra medarbetare ansvarar för att följa våra policyer och riktlinjer. Om en medarbetare eller någon annan har kännedom om eller misstänker allvarliga missförhållanden som strider mot lagar och regler eller AcadeMedias policyer och riktlinjer uppmuntras de att anmäla detta. Läs mer här på vårt öppna intranät.

Vi har en extern tjänst för visselblåsning, öppen för alla att använda. Anmälan kan göras anonymt.

Så lämnar du en visselblåsarrapport


Du kan göra din anmälan på tre olika sätt:

  • Rapportera anonymt genom rapporteringsverktyget Trumpet [HC2] och fyll i organisationskod EMS274.
  • Skriv ett brev och sänd till Trumpet, Box 479, SE-201 24 Malmö.
  • Ring till 020 – 10 30 91 (linjen är alltid öppen). Ange organisationskod EMS274.

Du kanske också är intresserad av