×

 

Vi investerar i våra utbildningar

AcadeMedias viktigaste mål är att skapa förutsättningar för alla barn, elever och vuxenstuderande att nå de mål som är definierade för utbildningen. Ambitionen är “100 procent – alla ska i mål”.
Porträttbild av AcadeMedias CFO, Katarina Wilson

Den största delen av överskottet återinvesteras i verksamheten, ytterligare en del används som buffert. En sådan är viktig att ha för att garantera en långsiktigt stabil verksamhet. Det som då finns kvar kan, om AcadeMedias utdelningspolicy uppfylls, användas till utdelning till ägarna. I utdelningspolicyn står att överskottet främst ska investeras i verksamheten, och att utdelning bara kan ske om AcadeMedias kvalitetsmål är uppfyllda.

Vad gör AcadeMedia med överskottet som uppstår inom koncernen? 

– Det överskott vi gör återinvesteras huvudsakligen i verksamheten, ytterligare en del går till att säkerställa en ekonomisk buffert. En del av överskottet kan sedan, om vår utdelningspolicy är uppfylld, delas ut till våra aktieägare.

– Att vi har en ekonomi i balans, med god kunskap om de ekonomiska förutsättningar och begränsningar vi har, är vi skyldiga alla de medarbetare, föräldrar och elever som valt oss. De ska vara trygga med att deras förskola, skola eller vuxenutbildningsenhet kan hantera tillfälliga ekonomiska nedgångar, som exempelvis kan bero på sviktande barn- och elevunderlag. En ekonomisk buffert handlar med andra ord om långsiktighet och stabilitet.

Hur kan ett bolag inom skolsektorn göra en vinst när alla intäkter kommer från skolpengen?

– Vi har låga kostnader för administration och eftersom vi är så stora kan vi förhandla fram bra avtal på allt från lokaler till inköp. Vi centraliserar också mycket av det som inte måste hanteras av enheter. På så sätt kan verksamheten drivas effektivare än om alla skolor har sin egen administration, och kostnaderna hållas nere.

– Överskottet används till att bland annat täcka kostnader för räntor, investeringar och skatter, men även för att skapa och behålla av ekonomisk buffert. AcadeMedia och andra friskoleföretag, oavsett om det är aktiebolag eller stiftelser och kooperativ, måste ha ett överskott för att överleva. Också kommuner måste över tid ha en ekonomi i god balans och hantera räntor och investeringar precis som alla andra.

Ägarna som bland annat är Mellby gård, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Fonder och ett stort antal småsparare har fått utdelning på sina aktier, varför delar ni som är ett skattefinansierat företag ut pengar till era aktieägare?

– Styrelsen kan bara föreslå utdelning, och aktieägarna besluta om den, om AcadeMedias mål är uppfyllda. Beslutet kräver att AcadeMedias kvalitetsmål är uppfyllda. Som börsnoterat aktiebolag är det också rimligt att ägarna får vad som kan jämföras med ränta på sitt satsade kapital. AcadeMedia har funnits sedan 1996 och har hittills lämnat utdelning två gånger, 2019 och 2020. Totalt har utdelningen varit strax under 280 miljoner. Ägarna har också skjutit till pengar, 2017 fick AcadeMedia 400 miljoner från ägarna för att göra olika satsningar.

Finansierar ni expansionen i Tyskland med svensk skolpeng?

 – Nej, förskolorna i Tyskland är finansierade med kapital från ägare samt lån. Räntor och amorteringar på lån i Tyskland finansieras i Tyskland.

Finansieras Espiras verksamhet i Norge med svensk skolpeng?

– Nej, Espiras verksamhet och expansion finansieras i Norge. Initialt finansierades AcadeMedias förvärv av Espira med 50 procents insats av nytt kapital från de dåvarande ägarna och med 50 procent av lån i Norge. Espiras goda ekonomi och egna kapital är ett resultat av ägarnas insatser och hårt och fokuserat arbete under många år. Espiras soliditet (eget kapital som andel av totalt kapital) är idag cirka 25 procent. Räntor och amorteringar finansieras i Norge.

I AcadeMedia används koncernbidrag för att föra pengar från dotterbolagen. Varför?

– Koncernbidrag är en metod som används av svenska koncerner som bedriver verksamhet i flera olika bolag. Våra utbildningsbolag, som Pysslingen, Hermods och Rytmus är dotterbolag till AcadeMedia. Tanken med koncernbidrag är att skatten ska bli lika stor som om koncernens verksamhet hade bedrivits av ett enda företag. Skatteverket har tydliga regler för hur och när koncernbidrag får användas.

– Vi skulle i teorin kunna lägga alla verksamheter i ett och samma bolag och skulle då få samma skatt, men vi ser ett värde i att de olika bolagen, som många gånger har olika varumärken och utbildningsinriktningar, drivs separat. Det ökar deras självständighet och gynnar hela koncernen.

Hur går det till när dotterbolagen i AcadeMedia betalar koncernbidrag?

– Resultaten från koncernens olika skol- och utbildningsföretag samlas i ett och samma bolag AcadeMedia Support AB. Efter avdrag för kostnader för bland annat stödfunktioner överförs det kvarvarande resultatet i form av koncernbidrag från AcadeMedia Support till koncernens ägarbolag. Där kvittas resultatet mot kostnader, främst räntekostnader.

Kortfakta verksamhetsåret 2019-20

  • Vinst efter skatt: 431 miljoner (556 miljoner före skatt)
  • Utdelning per aktie: 1,50 kronor
  • Marginal: 3,5% efter skatt (5,4% före skatt)

Du kanske också är intresserad av