×
 

Transparens handlar om förtroende

Transparens är och har alltid varit en del av AcadeMedias DNA. Att alla som vill veta mer om AcadeMedia snabbt får svar på sina frågor värderats högt, oavsett om de handlar om kvalitet, ekonomi eller om hur vi agerar och resonerar i specifika frågor.
Porträttbild Paula Hammerskog kommunikationsdirektör

- Som stort utbildningsföretag ges vi ett stort förtroende, både av alla som väljer våra utbildningar och av samhället som finansierar våra verksamheter. För oss går transparens och förtroende hand i hand och vi ser det som vår skyldighet att vara öppna med hur vi bedriver vår verksamhet, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia. 

Ett förhållningssätt 

Transparens handlar både om att ha god tillgänglighet och om att vara öppen för dialog även i svårare frågor. 

-Transparensen är ett förhållningssätt som ska genomsyra allt vi gör. Att vi redovisar vår ekonomi, våra kvalitetsresultat och vårt arbete med hållbarhetsfrågor ser vi som hygienfaktorer, men vi har flera gånger valt att gå längre än så, säger Paula Hammerskog 

Redan 2013 införde AcadeMedia en visselblåsarpolicy och meddelarfrihet för alla medarbetare. Först flera år senare kom lagstiftningen på området i kapp. 

-Vi drev på för att även privata aktörer inom den offentligt finansierade sektorn skulle omfattas av lagstiftningen, och valde här att gå före. För oss är det viktigt att medarbetare har möjlighet att anonymt slå larm om de upptäcker oegentligheter, och vår definition av vad som är en oegentlighet är bredare än lagens. Transparensen är minst lika viktig internt som externt, säger hon.

Publikt intranät

Ett annat exempel på transparens är AcadeMedias intranät som varit öppet för alla sedan 2016. 

-Vi har valt att ha en öppen medarbetarwebb eftersom det bidrar till ökad tillgänglighet och insyn. Det gör också att vi lättare kan dela med oss av allt ifrån stödmaterial och policyer, till många kurser och utbildningar. Under de fem år som vi haft en öppen medarbetarwebb har vi sett att många som jobbar i andra organisationer än AcadeMedia har haft stor användning av saker som vi tagit fram, säger Paula Hammerskog. 

Stor insyn i ekonomin

Eftersom AcadeMedia är ett börsnoterat bolag finns det särskilda regler att förhålla sig till när det gäller den finansiella rapporteringen. 

-Det handlar främst om när vi kan kommunicera olika siffror. I våra finansiella rapporter kan alla se hur vi använder våra pengar även om det ibland kan innebära att man får vänta lite på att siffrorna blir offentliga. Att AcadeMedia är börsnoterat innebär en stor insyn i vår ekonomi, säger Paula Hammerskog. 

Du kanske också är intresserad av