×
 

Seminariet “För elevens bästa” samlade skolrepresentanter från hela Sverige

Under våren möttes representanter från AcadeMedias grund- och gymnasieskolor till ett seminarium om goda rutiner och strukturer för att hjälpa elever som riskerar att hamna i problematisk frånvaro. Initiativtagare till seminariet var Designgymnasiet Kungsholmen. Nu kan du som vill se föreläsningarna från seminariet i efterhand.

Helen Salling Karlsson från AcadeMedia vägledning pratade tillsammans med Karin Tillhagen från Stockholms stad om hur man kan hjälpa elever vidare när det inte fungerar i skolan.

– Vi vet att vi är många i skolsverige som dagligen kämpar med utmaningar kring frånvaro. Det är dumt att uppfinna hjulet på nytt, därför ville vi få möjlighet att ta del av kunnande och dela utmaningar med de experter som finns inom vår organisation, säger Cathy Lanner Öhman som tillsammans med Designgymnasiets kurator Alexandra Sjögren tog kontakt med Maria Bivesjö på AcadeMedias egen utbildningsorganisation Academy. 

Intresset var stort, totalt deltog cirka 50 medarbetare i seminariet på AcadeMedias huvudkontor i Stockholm tillsammans med nära hundra deltagare på distans. Bland deltagarna fanns både rektorer, kuratorer, specialpedagoger, syv:ar och lärare från hela Sverige.

Olika perpsektiv på problematisk skolfrånvaro

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg på Academy, ser att det finns ett stort behov av att diskutera olika sorters utmaningar bland medarbetare på skolor. 

– Frågan om problematisk frånvaro är väldigt komplex och det finns ingen universell lösning som passar alla elever. Vi behöver olika perspektiv och därför har vi satt samman ett program med experter från olika huvudmän, kommunala och fristående, för att kroka arm och skapa en gemensam plattform och även förutsättning för nya kontaktytor och nätverk för våra skolor, säger Maria Bivesjö. 

Seminariet bjöd på kompetens från AcadeMedias egen centrala kvalitets- och elevhälsoorganisation och från andra skolhuvudmän som Stockholms stad och Grillska gymnasiet. 

Maria Bivesjö inledde seminariet genom att belysa orsaker till frånvaro. Vad vet vi från forskningen om anledningarna till att så många elever har problematisk frånvaro? Maria Bivesjö pratade bland annat om utlösande och vidmakthållande faktorer för frånvaro, om stress- och hotupplevelser i skolmiljön samt om sårbarhet och förhöjda energikrav runt eleverna. 

Johanna Svedberg, kvalitets- och utvecklingsansvarig för AcadeMedias Kreativa gymnasieskolor, pratade om författningskrav och vad alla huvudmän är skyldiga att göra för att stötta och hjälpa sina elever. 

Det personliga mötet är viktigt, liksom korrekta analyser av närvarorapporter

Jaqueline Gilljam är kurator från Grillska gymnasiet i Eskilstuna. Hon gav egna exempel på hur man som kurator möter elever och kartlägger deras behov och förutsättningar på bästa sätt. Exempel på hur man bygger upp förtroendefulla relationer och tillit med sina elever gavs utifrån egna upplevelser och situationer. 

Sofie Landén, systemutvecklare för SchoolSoft från AcadeMedia IT, gav en kort teknisk bakgrund och exempel på hur rapporter från SchoolSoft kan fungera som verktyg för att göra analyser och se samband. 

Det finns alltid vägar vidare

Helen Salling Karlsson, samordnare från AcadeMedia vägledning, pratade tillsammans med Karin Tillhagen, samordnare av aktivitetsansvaret från Stockholms stad, om KAA (det kommunala aktivitetsansvaret), och hur man kan hjälpa elever vidare när det inte fungerar i skolan. Hur hittar man nya lösningar under pågående utbildning och vad kan man göra om eleven inte lyckas gå ut med en fullständig gymnasieexamen? 

– Elever som vill hoppa av ska erbjudas ett utskrivningssamtal och informeras om KAA. Att informera kommunen om elever som avslutar sina gymnasiestudier är viktigt, så att de kan fånga upp eleverna på ett bra sätt, säger Helen Salling Karlsson. 

– Skolan kan göra många olika anpassningar när man väl kartlagt orsakerna bakom frånvaron. Att koppla in vårdnadshavare och skolans elevhälsoteam är det första steget, därefter kan reducering av program vara ett alternativ vid sidan av uppföljningar för att ta igen förlorad undervisningstid, säger Karin TIllhagen.  

Alla kommuner måste ha ett register, arbeta uppsökande och erbjuda individuella åtgärder enligt KAA. Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar under 20 år och består av samverkan mellan skola, arbete och  praktik. 

– För elever som vill studera men inte klarar av att vara i skolan finns Korrespondensgymnasiet som har riksintag från hela landet. Motivation, självdisciplin och struktur är några av förutsättningarna för att en elev ska klara av studier på distans, säger Helen Salling Karlsson. 

Seminariedeltagare från hela Sverige

Linnea Fahlström är rektor på Praktiska Gymnasiet i Falun och deltog tillsammans med hela sitt elevhälsoteam i dagens seminarium i Stockholm: 

– Dagens föreläsare har gett flera tips på hur vi kan skapa en ännu bättre strukturer. Det har även varit ett bra tillfälle för oss att reflektera och diskutera vårt förebyggande arbete kring elevernas närvaro, både med varandra och med kollegor från andra skolor. Gruppdiskussionen gav oss chans att identifiera vad som redan fungerar bra och vad kan vi skruva på ytterligare, säger Linnea Fahlström. 

Initiativ från en skola

Maria Bivesjö betonar värdet av att skapa mötesformer och ämnen där olika skolor kan mötas, oavsett huvudman och skolform. 

– I detta fall var det Designgymnasiet Kungsholmen som efterfrågade ett seminarium om ett ämne som var viktig för dem. Det visade sig att det fanns ett stort intresse från våra skolor i hela Sverige, inte bara inom gymnasiet utan även från grundskolorna. Det känns naturligtvis väldigt bra att kunna samla expertis kring ett ämne som är viktigt för i princip alla skolor i Sverige, säger Maria Bivesjö.  

Cathy Lanner Öhman är intendent och mentor på Designgymnasiet Kungsholmen. Under  gruppdiskussionerna delade hon med sig av av sina egna erfarenheter. 

– Jag har börjat med individuella introduktionssamtal med mina elever i början av årskurs 1. Det har gett oss ledtrådar till vilka av eleverna som kunde vara i riskzonen för högre frånvaro och vi var bättre förberedda på vilka som kunde behöva extra stöttning. Det gav oss chans att sätta in förebyggande åtgärder tidigt, säger Cathy Lanner Öhman. 

Ta del av seminariets föreläsningar i efterhand

Alla seminariets föreläsningar filmades och finns nu tillgängliga att se i efterhand HÄR på AcadeMedias utbildningswebb.

För mer information om seminariet, kontakta gärna AcadeMedias utvecklingsstrateg Maria Bivesjö.

Du kanske också är intresserad av