×
 

Skolverket begär återbetalning av lärlingsbidrag av Praktiska från tiden före AcadeMedias förvärv.

Praktiska förvärvades som en del av Vindora av AcadeMedia den 1 november 2017 och bedriver gymnasial lärlingsutbildning. För detta erhåller Praktiska statliga lärlingsbidrag från Skolverket som går vidare till de arbetsgivare där eleverna praktiserar. Skolverket har sedan årsskiftet granskat underlagen till lärlingsbidragen för höstterminen 2016 och vårterminen 2017 och funnit brister. Baserat på bristande underlag så kräver nu Skolverket att Praktiska Sverige AB ska återbetala 28 Mkr avseende 1 171 elever. AcadeMedia har sedvanliga villkor i köpeavtalet som reglerar bl.a. risken för regelefterlevnad och risken för återbetalning av lärlingsbidrag. Denna risk bärs av säljaren för perioden fram till tillträdet den 1 november 2017.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 800 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande måndagen den 30 maj 2018 kl 10:50