×
 

Rättelse: Kommuniké: - Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Följande beslut fattades enhälligt på den extra bolagstämman.
• Stämman beslöt att godkänna apportemission av 892.578 st aktier av serie B i samband med förvärvet av LBS och DB. De emitterade aktierna har tecknats av LBS och DB tidigare aktieägare.
• Staffan Lund invaldes i AcadeMedia AB´s styrelse.
• Styrelsen bemyndigandes att genomföra en nyemission om högst 575.000 aktier, med företräde för AcadeMedias aktieägare.

Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida.
www.academedia.se

Göteborg den 10 september 2007
AcadeMedia AB´s styrelse.