×
 

Möjlig sanktionsavgift med anledning av felaktig information avseende avtalad lärarbehörighet

AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfi-undervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods Malmö har brustit med avseende på den avtalade lärarbehörigheten. Denna brist kan leda till en materiell sanktionsavgift.

AcadeMedia informerade den 19 mars 2018 om att man vid en intern granskning funnit att det rapporterats in felaktig information till Malmö stad i fråga om lärarnas behörighet.

Det finns en sanktionsklausul i avtalet med Malmö stad som reglerar brister avseende lärarbehörighet. Hermods ansvar enligt sanktionsklausulen analyseras nu från ett legalt perspektiv. Den eventuella sanktionsavgiftens storlek kan vara materiell men är ännu inte fastställd. I enlighet med tidigare pressmeddelande utreds även frågan om sanktionsavgiftens storlek av experter från revisionsbyrån PwC.

Hermods sfi-avtal med Malmö stad har hittills under perioden från start i augusti 2014 till och med februari 2018 omsatt drygt 100 Mkr.

För mer information, kontakta:
Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 600 medarbetare på våra drygt 640 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 173 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att  de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se 

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 mars 2018 kl 20:00.