×
 

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACADEMEDIA AB (publ) DEN 20 OKTOBER 2008

Som tidigare aviserats genomfördes, den 20 oktober 2008, en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ). Den extra bolagsstämman är föranledd av förvärvet av Bure Equity AB:s utbildningsverksamhet Anew Learning AB.

Stämman fattade bland annat följande beslut:

Beslut om apportemission och därmed sammanhängande ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning med ändrade gränser för bolagets aktiekapital och antal aktier samt att godkänna apportemission av högst 6.310.000 B-aktier till Bure Equity AB (publ).

Vidare ändrades bolagsordningen såtillvida att styrelsens säte skall vara i Stockholm.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande och fastställande av arvode till styrelsen

Till styrelseledamöter nyvaldes Patrik Tigerschiöld, Ann-Sofi Lodin och Martin Henricson. Josef Elias, Björn Björnsson, Fredrik Grevelius och Staffan Lund omvaldes såsom styrelseledamöter. Patrik Tigerschiöld valdes till styrelsens ordförande och Josef Elias valdes till vice ordförande. Anders Nilsson och Pernilla Ström avgick såsom styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman om ett utökat styrelsearvode från 480.000 kr på årsbasis till 530.000 kr på årsbasis, innebärande att arvodet skall fördelas i lika delar mellan Ann-Sofi Lodin, Martin Henricson, Björn Björnsson och Fredrik Grevelius och att Patrik Tigerschiöld, i egenskap av styrelsens ordföranden, skall erhålla 180.000 kr på årsbasis.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD AcadeMedia, tel. +46 70 440 40 64
Torbjörn Sannerstedt, CFO AcadeMedia, tel. +46 70 866 22 55

AcadeMedia AB (publ)
www.academedia.se
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2008 klockan 14.45.