×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Vid AcadeMedias årsstämma i Stockholm idag den 30 november 2022 beslutades följande.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Johan Andersson, Ann-Marie Begler, Jan Bernhardsson, Pia Rudengren, Silvija Seres och Håkan Sörman omvaldes till styrelseledamöter. Mikael Helmerson valdes till ny styrelseledamot. Håkan Sörman valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter och att PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisor, med Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Ersättning till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma fastställs till totalt 3 145 000 kr (3 010 000) kronor att fördelas med 630 000 (630 000) kronor till styrelsens ordförande och 280 000 (280 000) kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 170 000 (170 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 85 000 (85 000) kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen, 70 000 (70 000) kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 35 000 (35 000) kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen, 110 000 (110 000) kronor till ordföranden kvalitetsutskottet och 55 000 (55 000) kronor till envar av övriga ledamöter i kvalitetsutskottet som inte är anställda i koncernen, samt 90 000 kronor till ordföranden fastighetsutskottet och 45 000 kronor till övriga ledamöter i fastighetsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av räkenskaper, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021/2022. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att en utdelning om 1,75 krona per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2021/2022 och att avstämningsdag för utdelningen ska vara fredagen den 2 december 2022. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 7 december 2022. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att anta instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 1 262 500 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom AcadeMedia-koncernen.

Förslag från aktieägare avseende bemyndigande för styrelsen om återköp av egna aktier

Förslaget erhöll ej erforderlig majoritet av årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Förslaget erhöll ej erforderlig majoritet av årsstämman.

********

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://academedia.se/investerare/bolagsstyrning/arsstamma/arsstamma-2022/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 14 december 2022, protokoll från årsstämman.

För mer information, kontakta:
Jonas Nordström, Chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post jonas.nordstrom@academedia.se

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 141 11 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se  

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se