×
 

Kommuniké från årsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Val av styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Ulf Mattsson, Harry Klagsbrun, Helen Fasth Gillstedt, Erika Henriksson, Silvija Seres och Anders Bülow valdes om till styrelseledamöter. Ulf Mattsson valdes om till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade också att antalet revisorer ska vara två utan suppleanter och att EY AB, med Staffan Landén som huvudansvarig revisor, och Oskar Wall, som personvald revisor, omväljs, på rekommendation från revisionsutskottet.

Ersättning till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 050 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i koncernen samt 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte är anställda i koncernen. Det beslutades att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av årsredovisningen, beslut om resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för bolaget och för koncernen för 2015/2016. I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning ska utgå för 2015/2016 utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och för den verkställande direktören.

Principer för utseende av valberedning
Årsstämman godkände valberedningens föreslagna principer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att besluta om emission av aktier. Syftet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet innebär att styrelsen kan besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst tio procent.

Presentation från den verkställande direktörens anförande på årsstämman kommer finnas tillgänglig på https://corporate.academedia.se/. Här återfinns även de förslag som legat till grund för besluten ovan och, senast den 1 december 2016, protokoll från årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: +46-763-111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se