×
 

Kommuniké: Årsstämma 2010 i AcadeMedia AB (publ)

Följande beslut fattades på årsstämman 2010: • Styrelsen skall fram till nästa årsstämma bestå av Bengt Ekberg, Helen Fasth Gillstedt Ann-Sofi Lodin, Josef Elias och Patrik Tigerschiöld (ordf) , samtliga omvalda. • Valberedningen skall bestå av fyra ledamöter representerade de fyra till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti 2010. Föreslagen reviderad instruktion till valberedningen fastställdes. • Ersättning till ledande befattningshavare beslutades i enlighet med tidigare gällande riktlinjer. • Ett oförändrat årligt styrelsearvode om 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till övriga stämmovalda ledamöter. Ledmöter som ingår i en revisionskommitté tillerkänns ytterligare 40 000 kr utifall styrelsen väljer att fortsätta arbetet i en sådan kommitté. För kommande räkenskapsår som är kortat till sex månader utgår halva arvodet • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes. • Årets förlust överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarfrihet. • Ny bolagsordning fastställdes innehållande ändring av räkenskapsår. From 2010 ändras räkenskapsåret till 0701-0630. Ändringen medför att det första nya räkenskapsåret blir förkortat till perioden 1 januari 2010 till och med 30 juni 2010. • Styrelsen bemyndigades att längst intill årsstämman 2011, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier/konvertibler. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier får högst vara 1 206 124 aktier. • Styrelsen bemyndigades att, längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och överlåta högst så många aktier att bolagets innehav inte vid någon tid överstiger 10 % av samtliga aktier. Stockholm den 29 april 2010 AcadeMedia AB:s styrelse Stämmoprotokoll med bilagor kommer att finnas publicerade på bolagets hemsida www.academedia.se.