×
 

Innovitarådet samlar elevrepresentanter från 28 skolor  

Innovitaskolorna har för första gången samlat elevrepresentanter från sina 28 grundskolor till ett gemensamt möte där eleverna får vara med och påverka sina skolor. Innovitarådet kommer att träffas fyra gånger per läsår och vara en plattform för elevdemokrati och kontakt mellan elever och skolledning.

Omar Ajam är elevrepresentant för Innovitaskolan Mölndal i Innovitarådet som leds av Helen Olsson.

Helen Olsson är pedagog på Innovitaskolan i Mölndal och SO-lärare sedan 20 år.  Som ansvarig för Innovitarådet leder hon mötet med skolrepresentanterna från de 28 skolorna. 

– Jag har drivit elevrådet på vår skola i Mölndal i fem år, så för mig är det en självklarhet att eleverna ska få vara med och påverka. Det här blir en fin plattform för alla 28 skolor att mötas på. Här kommer de att få diskutera, påverka, komma med idéer och samarbeta, säger Helen Olsson.  

Skoldemokrati på riktigt

Samtliga 28 skolor var representerade under det första mötet som hölls den 26 april. Eleverna deltog via länk från sina skolor som finns i hela Sverige, från Luleå och Kalix i norr till Helsingborg i söder. Under mötet fick eleverna stifta bekantskap med varandra och med Innovitaskolornas skolledning som representerades av utbildningsdirektör Jessica Mozakka och skolcheferna Sandra Richter och Cristine Lysell. Några nyfikna lärare och rektorer deltog också i mötet och såg till att tekniken fungerade som den skulle när eleverna ville komma till tals.  

– Skoldemokrati är viktigt, för våra elever och för att skolorna ska fortsätta att utvecklas på bästa sätt. Att regelbundet samla elevrepresentanter från alla våra skolor är ett av sätten vi ger eleverna insyn, inflytande och kontakt med oss som ansvarar för Innovitaskolorna, säger skolchef Sandra Richter. 

Eleverna väljer framtidstema inför nästa läsår

Innovitaskolorna arbetar varje läsår med ett gemensamt framtidstema som eleverna får utforska och utveckla egna innovativa lösningar kring. Under mötet presenterade Helen Olsson ett urval av tre olika framtidsteman inför det kommande året. Alternativen som presenterades för eleverna i filmformat hette “Från duva till drönare”, “Bruka smart” och “Framtidens hjälparbetare”. Det blir nu Innovitarådets uppgift att samla in röster från eleverna på deras respektive skolor, som kommer ligga till grund för skolornas gemensamma framtidstema under läsåret 2021/22.  

Innovitarådet kommer att träffas fyra gånger per läsår, digitalt och fysiskt. Nästa möte blir i september och skolorna får information om tid och datum vid terminstart. Innovitarådets framtidstema för nästa läsår kommer att presenteras för eleverna på fredag den 6:e maj.

Du kanske också är intresserad av