×
 

Halvårsrapport januari–juni 2009 Stark tillväxt och stabilt rörelseresultat

Viktiga händelser under perioden • Personal- och omställningskostnader av engångskaraktär belastar resultatet i andra kvartalet med 4,7 mkr, varav 2,4 mkr avser den avslutande avvecklingen av verksamheten inom Learning Consulting. • AcadeMedia har tillsatt ett Advisory Board som skall fungera som rådgivare i utvecklingen av utbildningsbranschen. Viktiga händelser efter periodens utgång • AcadeMedia har beviljats tre nya yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta hösten 2009. • AcadeMedia tecknar nya avtal med Arbetsförmedlingen som beräknas omsätta minst 40 mkr per år. ANDRA KVARTALET (1 APRIL–30 JUNI)* • Nettoomsättningen ökade till 527,0 mkr (301,2). • Rörelseresultatet ökade till 46,4 mkr (33,3). • Rörelsemarginalen minskade till 8,8 % (11,1%). • Resultat efter finansnetto ökade till 43,5 mkr (33,0). • Resultat efter skatt ökade till 38,6 mkr (24,1). • Resultat per aktie minskade till 3,20 kr (3,82). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 26,6 mkr (30,5). PERIODEN (1 JANUARI–30 JUNI)* • Nettoomsättningen ökade till 1 047,9 mkr (561,0). • Rörelseresultatet ökade till 90,3 mkr (59,2). • Rörelsemarginalen minskade till 8,6 % (10,5%). • Resultat efter finansnetto ökade till 82,6 mkr (60,0). • Resultat efter skatt ökade till 70,4 mkr (44,3). • Resultat per aktie minskade till 5,84 kr (7,02). • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 40,5 mkr (43,6). * Samgåendet mellan AcadeMedia och Anew Learning är redovisat såsom ett omvänt förvärv, varför jämförelsevärdena för föregående år till och med Q3 2008 avser Anew Learning. För mer information om det omvända förvärvet och proformasiffror hänvisas till bilagan i bokslutskommunikén för 2008. VD kommenterar AcadeMedia gör det bästa resultatet hittills för det nya bolaget. Vi har under det andra kvartalet fortsatt att växa. Antalet elever inför kommande läsår inom gymnasieverksamheten överträffar vår tidigare bedömning och ökar med minst 20 %. Vi vill fortsätta att växa under lönsamhet och tror att det nya AcadeMedia har en fortsatt god potential.